Trajanje

4 leta

(8 semestrov)

Število ECTS

240

točk

Strokovni naslov diplomanta

Doktor / doktorica znanosti

z okrajšavo dr. pred imenom

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilj Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom.

Predstavitveni video IDŠP VO

 

Struktura študijskega programa

Področje varstva okolja združuje znanja vseh področij znanosti od humanistike, tehnike, medicine, naravoslovja do biotehnike. Ker je področje varstva okolja zelo razvejano in se po posameznih vedah razvija na različnih članicah Univerze v Ljubljani, jih je bilo smiselno organizacijsko in vsebinsko povezati v celovit enoten študij.

Oblike študija:

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah pouka, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije.

Vpisni pogoji in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijski program druge stopnje.
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004.
  • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60  kreditnih točk.
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%), od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10 % za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10
  • uspeh pri izbirnem izpitu (50%), od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstvenem raziskovalnem delu in nagrade 20%)

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov. Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Predstavitveni zbornik za IDŠP Varstvo okolja, za študijsko leto 2024/2025.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (podatki o programu, predmetnik, vsebine predmetov, nosilci, pogoji za vpis, itd…) so predstavljene na spletni strani UL.

Pojdi na vsebino