Senat fakultete

Senat fakultete je najvišji strokovni organ Fakultete za strojništvo. Senat sestavljajo učitelji članice, ki so zaposleni s polnim delovnim časom, in študentje. Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega in razvojnega, umetniškega ter pedagoškega dela. Za posamezna strokovna področja senat oblikuje dodatne komisije in delovna telesa.

Naloge:

 • Pripravi in Senatu fakultete predlaga pravila doktorskega študija.
 • Izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete ter učnih tehnologij na doktorskem študiju.
 • Predlaga senatu fakultete imenovanje gostujočih učiteljev.
 • Pripravi predlog članov komisij za oceno primernosti teme doktorske disertacije.
 • Predlaga imenovanje mentorjev pri izdelavi doktorskih disertacij.
 • Predlaga senatu imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije.
 • Predlaga senatu imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije
 • Senatu fakultete predlaga razpis za vpis na doktorske študijske programe in pripravi predloge o omejitvi vpisa.
 • Določa predloge o uvedbi izbirnih učnih predmetov.
 • Obravnava analize učinkovitosti študija ter oblikuje predloge ukrepov za učinkovitejši in sodobnejši doktorski študij na fakulteti.
 • Nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela in obravnava študijske uspehe.
 • Odloča o vseh študijskih in statusnih vprašanjih študentov doktorskega študija.
 • Določa pogoje za vključitev v izobraževanje in prilagoditev programa študentom, ki se izobražujejo po interdisciplinarnem programu.
 • Usmerja, vodi in nadzoruje študijsko in raziskovalno delo študentov doktorskega študija.
 • V skladu s pravilnikom o priznanjih fakultete predlaga komisiji za priznanja fakultete kandidate za priznanja študentom fakultete.
 • Obravnava vprašanja v zvezi s finančnim poslovanjem na doktorskem študiju ter oblikuje predloge za obravnavo in sprejem na senatu fakultete.
 • Opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določijo sklepi senata fakultete.

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela:

 1. pripravi letno samooceno kakovosti pedagoškega dela na fakulteti in pripravi letno poročilo,
 2. pripravlja predloge za izboljšanje kvalitete pedagoškega dela na fakulteti,
 3. opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir, ali jih določi senat fakultete.

Člani

Špegel Matija
član
Udovč Leja
član

Disciplinska komisija za študente

Za ugotavljanje kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, ugotavljanje njihove odgovornosti in izrekanje ukrepov sta na Univerzi disciplinski komisiji I. in II. stopnje za študente.

Disciplinska komisija I. stopnje za študente odloča v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana iz vrst študentov. Predsednik in člani imajo namestnike.

Predsednike, člane ter njihove namestnike izvolijo senati članic izmed pedagoških delavcev in študentski sveti iz vrst študentov. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov traja 2 leti. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka da dekan članice ali od njega pooblaščeni delavec.

Disciplinska komisija II. stopnje za študente ima predsednika in štiri člane, od tega dva iz vrst študentov. Predsednik in člani imajo namestnike. Predsednika, člana iz vrst učiteljev ter njihove namestnike izvoli senat Univerze, člana iz vrst študentov in njuna namestnika pa študentski svet Univerze. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov traja 2 leti.

Disciplinska komisija II. stopnje za študente obravnava:

 • ugovor zoper odločbo disciplinske komisije I. stopnje za študente, ki ga lahko poda udeleženi študent, njegov zagovornik, dekan članice ali od njega pooblaščena oseba;
 • odločbo disciplinske komisije I. stopnje za študente, s katero je izrečen zoper študenta ukrep izključitve z visokošolskega zavoda tudi v primeru, če zoper ukrep ni vložen ugovor.
 • Študent ima v postopku pred disciplinsko komisijo pravico do zagovornika. Če ni s tem statutom ali s predpisi drugače določeno, se glede postopka pred disciplinsko komisijo smiselno uporabljajo določbe skrajšanega postopka po Zakonu o kazenskem postopku.
Pojdi na vsebino