Trajanje

2 leti

(4 semestre)

Število kreditnih točk po ECTS

120

točk

Strokovni naslov diplomanta

magister inženir tribologije površin in kontaktov oziroma magistrica tribologije površin in kontaktov

z okrajšavo mag. inž. trib.

Struktura študijskega programa

TRIBOS program je v osnovi mednarodni, mobilnost študentov in učiteljev pa je osnovna značilnost tega programa. Študenti pričnejo študij v Angliji (UnivLeeds), drugi semester opravijo v Sloveniji na UL. V prvem letu slušatelji lahko opravljajo prakso v eni od podpornih partneric oz. podjetju ali ustanovi kjer si sami uredijo pripravništvo. Drugo leto študija se študentje odločijo ali želijo študij nadaljevati s poudarkom na mazanju ali s poudarkom na področju površin. Glede na izbiro tako študentje drugi letnik odpravijo na univerzo partnerico LTU ali UC. Tretji semester prinaša 30 ECTS. Četrti semester je namenjen projektnemu delu in pisanju magistrske naloge vezane na področje izbire (30 ECTS).

1. letnik: Skupen vsem smerem.

2. letnik: Program se razdeli na dve smeri:

  • Specializacija v površinsko naravnanih tematikah
  • Specializacija v mazalno naravnanih tematikah

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Program TRIBOS je skupni program, ki ga skupno izvajajo štiri (4) evropske univerze. Glavni cilj študija TRIBOS je ponuditi napreden izobraževalni program na področju tribologije, površin in mazanja ter pripadajočih aplikacij v inženirstvu. TRIBOS združuje ekspertna znanja sodelujočih štirih vodilnih evropskih univerz na področju tribologija. Učni načrt je zasnovan tako, da diplomantom podaja vsa potrebna znanja in kompetence za ustrezno razumevanje področja tribologije, maziv in površin, poleg tega pa jih izobražuje v smeri praktične uporabe pridobljenega znanja pri reševanju realnih inženirskih problemov, bodisi samostojno bodisi v raziskovalni skupini.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V magistrski študijski program TRIBOS se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje v minimalnem obsegu 180 ECTS kreditnih točk iz strokovnih področij, inženirstvo, eksaktne in naravoslovne vede;
  • študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Obseg in področje obveznosti bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij za vsakega kandidata posebej.
  •  visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja inženirstva, eksaktnih in naravoslovnih ved -visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Obseg in področje obveznosti bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij za vsakega kandidata posebej. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Število vpisnih mest: 30 mest.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela) – 50 %
  • uspeh pri izbirnem izpitu iz angleškega jezika po standardu IELTS ali TOEFL – 50 %

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik: Za prehod iz prvega v drugi letnik je pogoj za napredovanje doseženih najmanj 60 ECTS, za zaključek z magistrsko nalogo pa še 60 ECTS (skupno torej 120 ECTS v okviru celotnega programa). Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu.

Pogoji za ponavljanje

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 30 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat. Študent lahko izjemoma ponavlja letnik tudi, če ne izpolnjuje obveznosti iz predhodnega odstavka, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih sicer v zvezi z napredovanjem v višji letnik določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu.

Študent ima po 240. členu Statuta UL pravico do uveljavljanja mirovanja statusa študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.

ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Prehodi med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Skupnem študijskem programu druge stopnje Tribologija površin in kontaktov, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Skupni študijski program druge stopnje Tribologija površin in kontaktov in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij.

V skladu z merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Magistrski študij programu druge stopnje Tribologija površin in kontaktov v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Skupnega študijskega programa druge stopnje Tribologija površin in kontaktov. Če je kandidatu v postopku priznanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Tribologija površin in kontaktov, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik Skupnega študijskega programa druge stopnje Tribologija površin in kontaktov.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci,… ) so predstavljene v predstavitvenem zborniku.

Predstavitveni zbornik 2021/22

Arhiv zbornikov:

Pojdi na vsebino