Trajanje

2 leti

(4 semestre)

Število kreditnih točk po ECTS

120

točk

Strokovni naslov diplomanta

magister inženir strojništva oz. magistrica inženirka strojništva

z okrajšavo mag. inž. str.

Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program ima 6 smeri, in sicer:

 • Konstruiranje
 • Mehanika
 • Energetsko strojništvo
 • Procesno strojništvo
 • Proizvodno strojništvo
 • Mehatronika in laserska tehnika

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilj Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program je izobraževati diplomante študijskih programov I. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti v strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na Magistrski študijski program II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz razvojno raziskovalnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz projektno aplikativnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 15 KT;
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za vpis in glede na različnost strokovnega področja obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upoštevan uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela). V kolikor študijski programi I. stopnje ne vsebujejo diplomskega dela, se upošteva samo povprečna ocena.

Število vpisnih mest: 162 mest (27 mest za posamezno študijsko smer).

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 48 kreditnih točk po ECTS. Študent se lahko izjemoma vpiše v 2. letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 125. člen Statuta UL (starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Določbe o prehodih med programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Magistrskem študijskem programu druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program.

Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci…) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2024/25

Arhiv zbornikov:

Osnovna navodila za opravljanje predmeta Raziskave v strojništvu

 • Predmet Raziskave v strojništvo je po vsebini uvod v magistrsko nalogo, ki ga študent opravlja pri treh profesorjih (mentor + 2 soizvajalca).
 • Za opravljen predmet dobi študent dve oceni, in sicer oceno izpita in oceno vaj.
 • Za podroben način izvedbe predmeta Raziskave v strojništvo se študent dogovori z mentorjem in soizvajalcema.
 • Podrobna navodila najdete v predstavitvi Raziskave v strojništvu.
 • PRVI KORAK – IZBIRA MENTORJA (do 3. 1. 2024)
  – Študent se lahko najkasneje do petka, 15. 12. 2023, individualno dogovori za mentorstvo in podpiše Izjavo mentorja, ki jo mentor posreduje v Študentski referat (SEZNAM MENTORJEV).
  – Študent, ki ne bo imel dogovorjenega mentorstva, mora od 18. 12. 2023 do najkasneje srede, 3. 1. 2024, v VIS-u oddati seznam želenih mentorjev po prioriteti.
  – V ponedeljek, 8. 1. 2024, so študenti po e-pošti obveščeni o dodeljenem mentorju, ki je tudi prvi izvajalec pri predmetu Raziskave v strojništvu. V kolikor je študent izbral mentorja, ki ni izvajalec predmeta Raziskave v strojništvu, je obveščen tudi o dodeljenem prvem soizvajalcu.
 • DRUGI KORAK – IZBIRA SOIZVAJALCEV (od 9. 1. do 31. 1. 2024)
  Študent in mentor se v mesecu januarju dogovorita, kaj bo širše področje magistrske naloge in skupaj izbereta potencialne soizvajalce pri predmetu Raziskave v strojništvu (Seznam vseh soizvajalcev).
  Študent v VIS-u (Ankete/Raziskave v strojništvu/Anketa – izbira soizvajalcev pri predmetu Raziskave v strojništvu) odda seznam potencialnih soizvajalcev (8 soizvajalcev po prioriteti) najkasneje do srede, 31. 1. 2024.
  POZOR: Dodeljenega mentorja oz. prvega izvajalca NE izbirate ponovno. Vsi študenti boste poleg mentorja oz. prvega izvajalca dobili še dva soizvajalca.
  – V torek, 6. 2. 2024, so študenti po e-pošti obveščeni o dodeljenih soizvajalcih.

Navodila za opravljanje Projektnega praktikuma – MAG (velja za študente, ki so vpisani v 2. letnik od vključno š. l. 2022/23)

Študent se mora v okviru predmeta Projektni praktikum – MAG udeležiti delavnic iz mehkih veščin v obsegu 8 pedagoških ur. Študentski referat enkrat na mesec na spletni strani UL FS objavi seznam vseh delavnic iz mehkih veščin. Delavnice iz mehkih veščin se izvajajo od oktobra do maja.

Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Projektni praktikum – MAG:

 1. Področje teme Projektnega praktikuma – MAG, mentorja, laboratorij oz. podjetje izbere študent samostojno na podlagi izraženega interesa raziskovanja, pred tem pa se lahko posvetuje z visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.
 2. Študent mora pred pričetkom praktikuma v celoti izpolniti obrazec soglasje mentorjev in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času Projektnega praktikuma – MAG. Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail praksa@fs.uni-lj.si ali se original oddata pri receptorju UL FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje študentu (na študentski e-mail), da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po pridobitvi vseh podpisov, študent scen pogodbe vrne nazaj koordinatorju na UL FS (praksa@fs.uni-lj.si). Mentorja na FS si študent izbere med naslednjimi mentorji (zraven imate tudi področja, ki jih pokrivajo):

  ali

  katerikoli drug visokošolski učitelj Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško delo 2. stopnje.

 3. V času opravljanja Projektnega praktikuma – MAG študent dnevno vodi časovnico prisotnosti ter evidenco opravljenega dela. Časovnica mora biti priložena h končnemu poročilu Projektnega praktikuma – MAG.
 4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge in scen pogodbe.
 5. Študent pri pisanju poročila uporabi predlogo (Projektni praktikum-Predloga za poročilo). K poročilu, na zadnjo stran, priloži še časovnico. Priloga h končnemu poročilu je tudi Zaključno poročilo, ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na UL FS in v kopijo maila doda tudi koordinatorja na UL FS (praksa@fs.uni-lj.si). OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med UL FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal projektni praktikum. Če je kandidat zaposlen v podjetju, se pogodba ne sklepa, mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je projektni praktikum izvajal na UL FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.
 6. Mentor na FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le-tega pošlje koordinatorju praktičnega usposabljanja (praksa@fs.uni-lj.si). Koordinator zadevo pregleda, preveri, če se je študent udeležiti delavnic iz mehkih veščin v obsegu 8 pedagoških ur, poročilo podpiše, ter ga odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju Projektnega praktikuma – MAG na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

Navodila za opravljanje Magistrskega praktikuma (velja za študente, ki so vpisani v 2. letnik pred š. l. 2022/23)

V priloženem dokumentu so objavljena Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Magistrski praktikum.

 1.  Področje teme Magistrskega praktikuma, mentorja, laboratorij oz. podjetje izbere študent samostojno na podlagi izraženega interesa raziskovanja, pred tem pa se lahko posvetuje z visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa.
 2. Študent mora pred pričetkom praktikuma v celoti izpolniti obrazec (soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela (Priloga program dela) v času Magistrskega praktikuma. Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail: praksa@fs.uni-lj.si ali (original) oddata pri receptorju UL FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje na mail študenta, da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po podpisu študent scen pogodbe vrne nazaj na mail koordinatorju na FS. Študent za mentorje na UL FS izbira med visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.
 3. V času opravljanja Magistrskega praktikuma študent dnevno vodi časovnico (Priloga – časovnica) prisotnosti ter evidenco opravljenega dela. Časovnica mora biti priložena h končnemu poročilu Magistrskega praktikuma.
 4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge in scen pogodbe.
 5. Študent pri pisanju poročila uporabi predlogo (Magistrski praktikum – Predloga za poročilo). K poročilu, na zadnjo stran, priloži še časovnico. Priloga h končnemu poročilu je tudi Zaključno poročilo, ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na UL FS in v kopijo maila doda tudi koordinatorja na UL FS. OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med UL FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal magistrski praktikum. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je bil magistrski praktikum izvajanj na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.
 6. Mentor na UL FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le tega pošlje na mail koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki zadevo pregleda in nato podpiše in odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju Magistrskega praktikuma na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

Zagovori zaključnih del

Ime in priimek: Luka Blažek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Preoblikovanje aluminijeve pločevine v območju kriogenih temperatur
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /

Ime in priimek: Jan Ferjančič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Zmanjšanje izmeta v proizvodnji elektromotorjev z uporabo orodji kakovosti
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Ime in priimek: Domen Fink
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza brizganja akrilonitril-butadien-stirena v orodje s polmernim vložkom natisnjenim s stereolitografijo
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Ime in priimek: Jakob Šturm
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj in integracija koncepta modularne gradnje proizvodnega sistema za povečanje fleksibilnosti pametnih tovarn.
Mentor: doc. dr. Miha Pipan
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič

Ime in priimek: Janez Demšar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 15:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj krmilnega sistema prototipa sušilno dezinfekcijske omare
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /

Ime in priimek: Manca Dragan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 15:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza orodij za spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo
Mentor: doc. dr. Tine Seljak
Somentor: /

Ime in priimek: Maks Meh
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 15:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija tesnil vgradnih pečic
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: izr. prof. dr. Simon Oman

Ime in priimek: Žiga Perne
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 15:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Postavitev eksperimentalne naprave za opazovanje vertikalnih dvofaznih tokov in analiza karakteristik stacionarnega Taylorjevega mehurja
Mentor: prof. dr. Božidar Šarler
Somentor: prof. dr. Iztok Tiselj

Ime in priimek: Klemen Plahuta
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 15:00, II/3B
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4857288036
Naslov: Simulacija obremenitvenega kolektiva z metodo diskretnih elementov pri striženju vlaknaste strukture
Mentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
Somentor: prof. dr. Jernej Klemenc

Ime in priimek: Mitja Kobal
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 19.06.2024
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Termo-mehanska analiza vijačne zveze v segmentu orodja za visokotlačno litje aluminija
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: /

Ime in priimek: Miha Prinčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 19.06.2024
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vrednotenje usmerjevalnih elementov v vpenjalnih pripravah
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: /

Ime in priimek: Matija Tomše
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 19.06.2024
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj poenostavljenega modela sezonskega hranilnika toplote
Mentor: doc. dr. Katja Klinar
Somentor: prof. dr. Andrej Kitanovski

Ime in priimek: Andrej Zupan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 19.06.2024
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Dinamično modeliranje hlapilnega hlajenja v BIM okolju
Mentor: prof. dr. Sašo Medved
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Šebjanič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.05.2024
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Načrtovanje membranske in termične separacije s pomočjo digitalnih dvojčkov
Mentor: izr. prof. dr. Matevž Zupančič
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Ime in priimek: Vesna Velkavrh
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.05.2024
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Simulacija rabe energije zahtevne stavbe s programskim orodjem Autodesk Revit
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih
Somentor: /

Ime in priimek: Ana Hafnar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.05.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uvedba računalniške tomografije kot metrološke metode v livarski proces
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Polajnar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.05.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza rezalnih sil in obrabe orodja pri obdelavi nerjavečega jekla
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Peter Kranjc Požar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.05.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Modifikacija površine magnezijeve zlitne AZ80 s postopkom laserskega udarnega utrjevanja
Mentor: doc. dr. Sebastjan Žagar
Somentor: prof. dr. Roman Šturm

Ime in priimek: Viktor Govže
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Brezmrežna simulacija makroizcejanja z upoštevanjem gibanja trdne faze
Mentor: doc. dr. Boštjan Mavrič
Somentor: prof. dr. Božidar Šarler

Ime in priimek: Erik Petrovič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Dinamska analiza sklopa teniškega loparja in roke med udarcem teniške žogice
Mentor: prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Lenart Petek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Postavitev optimiziranega montažnega procesa v podjetju
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Miha Pipan

Ime in priimek: Gregor Ševerkar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Dinamska karakterizacija celuloznih polizdelkov z vključitvijo invazivnih rastlinskih vrst
Mentor: prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Damjana Vavtar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Koncept implementacije pametnih vijačnikov v montažni proces
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: /

Ime in priimek: Jan Časl
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2024
Ura in prostor: 09:15, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Medslojna ojačitev polimernih izdelkov natisnjenih z metodo ciljnega nalaganja
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: izr. prof. dr. Miha Brojan

Ime in priimek: Andrej Čuk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2024
Ura in prostor: 09:15, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Kompenzacija posedanja betona med 3D-tiskanjem
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Andrej Lebar

Ime in priimek: Matej Čuk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2024
Ura in prostor: 09:15, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Numerična karakterizacija upogibne togosti ležaja kolesnega elektromotorja
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: /

Ime in priimek: Arlena Šulin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2024
Ura in prostor: 09:15, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Poenostavljeni MKE izračun temperature sestavnih delov elektromotorja
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: /

Ime in priimek: Filip Hočevar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.03.2024
Ura in prostor: 12:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Dvig produktivnosti avtomatskega prelaganja pečic
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Matej Likar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.03.2024
Ura in prostor: 12:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv parametrov grezenja z namenskim grezilom na kakovost obdelane površine in čas obdelave
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Ime in priimek: Vid Ozmec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.03.2024
Ura in prostor: 12:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza tehnične čistosti obdelovancev pri odrezovalnih procesih
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: prof. dr. Franci Pušavec

Ime in priimek: Tim Perme
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.03.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija nosilnosti ohišja batne črpalke iz PEEK materiala z dodajanjem dolgih karbonskih ojačitvenih vlaken
Mentor: izr. prof. dr. Simon Oman
Somentor: prof. dr. Marko Nagode

Ime in priimek: Martin Zupet
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.03.2024
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza virov neharmoničnosti pri nihanju realne strune
Mentor: izr. prof. dr. Aljoša Peperko
Somentor: prof. dr. Gregor Čepon

Ime in priimek: Marko Krasnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Realnočasovna analiza kinematične in dinamične gibljivosti sodelovalnega robota
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: Matic Rus
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj kartezičnega hitrostnega krmilnika sodelovalnega robota
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: Klara Nemanič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optični vlakenski interferometer za zaznavanje spremembe temperature
Mentor: doc. dr. Vid Agrež
Somentor: prof. dr. Rok Petkovšek

Ime in priimek: Edi Oblak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 12:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj prototipa poljedelskega mobilnega robota
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Pavelić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 12:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Ekonomska upravičenost investicije v baterijski hranilnik za namen zniževanja koničnih moči
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Sergej Varljen
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2024
Ura in prostor: 12:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj avtonomnega agenta za optimirano ustvarjanje dobička v simulirani igri deljenih skladišč
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /

Ime in priimek: Lucija Gruden
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza vpliva prezračevanja in prisotnosti obiskovalcev na onesnaženost zraka v notranjem razstavnem prostoru
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Križaj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj in eksperimentalno preskušanje filtrirnega sistema za oljno meglo
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: /

Ime in priimek: Rok Lenaršič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Napoved preboja vode skozi PTFE membrano pri testu vodnega stolpca
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Strle
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Proučevanje reoloških, termičnih, električnih in mehanskih lastnosti prevodnih kompozitov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Arlič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.02.2024
Ura in prostor: 11:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova in izdelava biomimetičnega mehkega robota morskega biča
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Špela Novak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.02.2024
Ura in prostor: 11:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj digitalnega dvojčka robotske varilne celice
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: doc. dr. Uroš Trdan

Ime in priimek: Špela Noč
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.02.2024
Ura in prostor: 11:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova biomimetičnega klobučnjaka in matematično modeliranje njegovega gibanja
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Gergolet
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.02.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Pulzni generator za laserski sistem
Mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
Somentor: doc. dr. Vid Agrež

Ime in priimek: David Lavrič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.02.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Karakterizacija mehanskih lastnosti 3D struktur sendvič plošč pri udarni obremenitvi
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Peternelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.02.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba celovito opredeljenih modelov v razvojnem procesu podjetja
Mentor: izr. prof. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Blaž Plestenjak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.02.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Določitev obremenitvenih spektrov za podvozje vozila formule študent s pomočjo simulacij
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

Ime in priimek: Jan Poplatnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.01.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Povečanje energetske učinkovitosti v večstanovanjski stavbi z izgradnjo sončne elektrarne
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Turkovic
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.01.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Avtomatizacija manipulacije polizdelkov z integracijo sodelovalnega robota in kamere
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: David Peterlin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Metode za neporušno testiranje in vrednotenje intenzitete obrabe rabljenih plezalnih vrvi
Mentor: doc. dr. Simon Oman
Somentor: prof. dr. Marko Nagode

Ime in priimek: Jošt Soklič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Naknadna obdelava polimernih izdelkov, narejenih s tehnologijo ciljnega nalaganja
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Ime in priimek: David Šenica
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Trajnostna predelava umetnih mas za zeleno prihodnost
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Andrej Lebar

Ime in priimek: Žiga Tomažič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv podhlajevanja materiala na proces rezanja z abrazivnim vodnim curkom
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Andrej Lebar

Ime in priimek: Simon Ivanovič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.12.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Simulacijska analiza intralogističnih procesov z avtonomnimi mobilnimi roboti
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: Jaša Šonc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.12.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Identifikacija vibracijskega utrujanja z uporabo principa termoelastičnosti
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Ema Štukelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.12.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Koncept bistabilnega ravninskega nosilca za izvedbo stikala z zvezno nastavljivo silo
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Rok Kelher
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.12.2023
Ura in prostor: 11:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Ovrednotenje nadzorovanega zmrzovanja vodnih kapljic z uporabo hitrotekoče kamere
Mentor: doc. dr. Matic Može
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Ime in priimek: Aljaž Sušin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.12.2023
Ura in prostor: 11:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Termični model nizkotemperaturne gorivne celice s protonsko izmenjevalno membrano
Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: /

Ime in priimek: Gregor Kljun
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj ekološke zaščitne embalaže iz papirne pulpe japonskega dresnika
Mentor: prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Marjana Treven
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Topološka analiza 3D modelov
Mentor: doc. dr. Boštjan Gabrovšek
Somentor: /

Ime in priimek: Jakob Fabjan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2023
Ura in prostor: 11:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Tehnološki koraki v izdelavi pametnega bivanjskega okolja
Mentor: doc. dr. Marjan Jenko
Somentor: /

Ime in priimek: Klara Filipčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2023
Ura in prostor: 11:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova čistilne naprave za čiščenje notranjosti statorskega paketa elektromotorja
Mentor: doc. dr. Tomaž Kek
Somentor: /

Ime in priimek: Mateja Levak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2023
Ura in prostor: 11:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Analiza nestacionarnega prenosa toplote v bioreaktorju
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matevž Zupančič

Ime in priimek: Domen Knez
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Karakterizacija obrabe orodja v frekvenčnem spektru pospeškov
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Žiga Kreuzer
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv koncentracije oksidanta na katodi na delovanje nizkotemperaturne gorivne celice
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Mori
Somentor: /

Ime in priimek: Domen Samo Livk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija procesa avtomatskega kaširanja špiralno navite kartonske embalaže
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Ime in priimek: Veronika Gale
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv večkratnega recikliranja odpadkov široke potrošnje na mehanske, termične in površinske lastnosti
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše

Ime in priimek: Emine Hozdić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Analiza mehanskih lastnosti polimernih prototipov izdelanih s postopki aditivne proizvodnje
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Klemenc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Mehanske lastnosti 3D natisnjenih kompozitov na osnovi poliamida in ogljikovih vlaken
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Ime in priimek: Dominik Maleš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Izboljšava optimiranja progresivnega paketirnega orodja za deformacijsko rezanje
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /

Ime in priimek: Andrej Krusič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Doseganje časa takta na ročnem delovnem mestu znotraj delno avtomatizirane linije
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Pušavec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Simulacija toka materiala v razširjenem proizvodnem sistemu
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec

Ime in priimek: Gal Savšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Eksperimentalna analiza nesimetričnih šob za doseganje podmikronskih curkov in kapljic
Mentor: prof. dr. Božidar Šarler
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Hren
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Numerična simulacija tehnološkega postopka izdelave vilic zaganjalnika
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

Ime in priimek: Žiga Mavrar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Mehanska karakterizacija cevi iz sljude za izdelavo numeričnih simulacij hladnih preoblikovanj
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

Ime in priimek: Aljaž Tomše
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.10.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Procesni sistem za pripravo pitne vode iz virov z visoko vsebnostjo ionov
Mentor: doc. dr. Matevž Zupančič
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Ime in priimek: Ula Herman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza uporabnosti blokovno verižnih tehnologij in pametnih pogodb pri razvojno konstrukcijskem procesu
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Blaž Osredkar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Implementacija VR orodij v razvojno konstrukcijski proces
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Oštir
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj dozirnega stroja za polnjenje avtomatskega robota za krmljenje
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: /

Ime in priimek: Vital Uran
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza uporovnega točkovnega varjenja električnih vodnikov na litijeve baterije
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /

Ime in priimek: Bianka Colarič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 08:30, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93330218613
Naslov: Dinamika kapljice med vzbujanjem z učinkom elektroomočenja
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: /

Ime in priimek: Rok Kalister
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova sistema za lasersko merjenje medsebojne razdalje cilindričnih teles v ravnini
Mentor: prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: /

Ime in priimek: Uroš Bogovič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.10.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba orodij kakovosti za izboljšanje procesa izdelave ohišja menjalnika
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /

Ime in priimek: Domen Gnidovec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.10.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Numerično modeliranje srčnožilnega sistema s sklapljanjem 0D modela z 2D modelom
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Janez Urevc

Ime in priimek: Borut Gregor Kuharič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.10.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Numerična analiza indukcijskega segrevanja laminiranega statorja in rotorja elektromotorja z MKE
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: /

Ime in priimek: Vesna Škrlj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.10.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vplivi hladilnega bloka na deformacije in napetosti v tiskanem vezju
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Kranjc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 04.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Spremljanje tvorbe odrezka pri struženju s pomočjo visokohitrostne toplotne kamere
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Jaka Grbac
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 04.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba digitalnih dvojčkov za analizo izdelovalnega procesa malo serijskih kompleksnih obdelovancev na večopravilnih strojih
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Nace Pavlin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 04.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Inkapsulacija elektronskih komponent v polimerno maso
Mentor: doc. dr. Andrej Žerovnik
Somentor: /

Ime in priimek: Filip Založnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 04.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza vibracij med obdelavo notranjih zobnikov kot kazalnik kakovosti obdelovancev
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon

Ime in priimek: Andraž Brezovar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Dinamska analiza modularne kontejnerske enote
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Hadalin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba metod dinamskega podstrukturiranja pri razvoju vpenjal za vibracijske teste
Mentor: doc. dr. Martin Česnik
Somentor: /

Ime in priimek: Tim Mušič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv kontaktne nelinearnosti na dobo trajanja strukture pri vibracijskem utrujanju
Mentor: doc. dr. Martin Česnik
Somentor: /

Ime in priimek: Marko Zarač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Numerično modeliranje strukturnega adhezivnega spoja vlakensko ojačanega poliestra in jekla
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Janez Urevc

Ime in priimek: Mark Porenta
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Analiza stabilnosti struženja
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Jure Dvoršak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Programske rešitve za izdelavo grafičnih uporabniških vmesnikov za nadzor elektronskih sistemov
Mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
Somentor: znanst. sod. dr Jaka Mur

Ime in priimek: Vid Gostiša
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Nadgradnja in adaptivno krmiljenje konvencionalnega obdelovalnega centra
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Hribar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Krmiljenje in nadzor pulznega laserja z mikrokrmilnikom
Mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
Somentor: doc. dr. Vid Agrež

Ime in priimek: Janko Tuta
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Postavitev in evaluacija laserske obdelovalne postaje s sistemsko natančnostjo pod mikrometrom
Mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
Somentor: znanst. sod. dr Jaka Mur

Ime in priimek: Robert Bele
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza prezračevalnega sistema z rekuperatorjem na osnovi prvega in drugega zakona termodinamike ter primarne energije
Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Prek
Somentor: /

Ime in priimek: Špela Bratuš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Napoved kavitacije v črpalki s 3D ozobjem
Mentor: prof. dr. Marko Hočevar
Somentor: doc. dr. Martin Petkovšek

Ime in priimek: Matija Rihtaršič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vibroakustična karakterizacija elektromotorja z zunanjim rotorjem
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Žak Sovec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Izdelava merilne postaje za merjenje delovanja turbinske srčne črpalke
Mentor: prof. dr. Marko Hočevar
Somentor: doc. dr. Martin Petkovšek

Ime in priimek: Lan Strmole
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Odprtokodna implementacija metode racionalne funkcije za eksperimentalno modalno analizo
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Matjaž Čretnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Robotizacija krmiljenja nog hidravličnega humanoidnega robota
Mentor: izr. prof. dr. Franc Majdič
Somentor: /

Ime in priimek: Benjamin Novak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Nadgradnja etalona z udarno cevjo za časovno spreminajoče tlake z zožitvenim elementom
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: doc. dr. Andrej Svete

Ime in priimek: Nejka Pažon
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv tlačne povezovalne cevke na meritve gleženjskega indeksa
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: doc. dr. Andrej Svete

Ime in priimek: Aljaž Pirnar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj vodnega hidravličnega preizkuševališča
Mentor: izr. prof. dr. Franc Majdič
Somentor: /

Ime in priimek: Iztok Kodelja
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izboljšava konstrukcijske rešitve ležajnega mesta v ohišju elektro motorja
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Egete
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Digitalizacija sistema za upravljanje proizvodnih procesov in implementacija programske opreme v malem podjetju
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Patrik Kobal
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj fiksnega ležajnega mesta v avtomobilskem pogonskem elektromotorju
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Loboda
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vodnik za konstruiranje izdelkov iz polimernih materialov
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Ratajc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj naprave za navijanje žične vrvi
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: /

Ime in priimek: Mihael Blatnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza delovanja majhne parno-kompresijske hladilne naprave
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: /

Ime in priimek: Gregor Gaberšček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova in analiza brezstopenjskega zobniškega gonila
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: doc. dr. Simon Oman

Ime in priimek: Tim Kankelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba LED svetil za zaznavo zvarnega stika med laserskim varjenjem
Mentor: prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: /

Ime in priimek: Marjeta Modrijan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza sistema za avtomatsko vlaženje v vitrini za shranjevanje vina
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Stare
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza sistema za kondenzacijo vlažnega zraka v direktnem stiku z vodo
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Brajnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Nelinearna analiza stabilnosti nosilcev iz materiala z oblikovnim spominom z uporabo metode končnih elementov
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Jurij Govednik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija mostu na tračnem transporterju za prtljago
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

Ime in priimek: Domen Hojkar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Določanje ogljičnega odtisa poslovanja na področju energetskega pogodbeništva
Mentor: doc. dr. Mitja Mori
Somentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik

Ime in priimek: Anja Mubi
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Snovanje ravninskih paličij s pomočjo Michellove optimizacijske metode
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Jernej Nagode
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Karakterizacija polimernega materiala v odvisnosti od hitrosti specifične deformacije
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

Ime in priimek: Jan Leon Pfeifer
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova mehkega biomimetičnega plavalca na osnovi bistabilnih struktur
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Oskar Cvjetičanin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova krmilnega sistema gleženjskega izokinetičnega dinamometra
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: Nejc Kruh Veselič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija porabe električne energije z uporabo mikrostoritev
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Makorič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Interakcija s simulacijo električnega vozila preko virtualnega CAN omrežja
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: doc. dr. Rok Vrabič

Ime in priimek: Anže Murko
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Napovedovanje proizvodnje električne energije sončnih elektrarn povezanih v mrežo
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /

Ime in priimek: Tone Ulčar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj mobilnega robota za trening tenisa
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

Ime in priimek: Matevž Cimermančič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Fizikalno-kemijsko konsistento nadomestno vezje za modeliranje Li-ionskih baterij
Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: /

Ime in priimek: Lovro Kmet
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija parametrov acetilenskega mazanja orodja predoblikovalca
Mentor: doc. dr. Marko Polajnar
Somentor: prof. dr. Mitjan Kalin

Ime in priimek: David Lužar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Praktična primerjava metod 3D zajema objektov
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič, prof. dr. Deja Muck

Ime in priimek: Miha Podobnik Vrhovnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv koncentracije karboksilne in perfluorirane karboksilne kisline na trenje elasto-hidrodinamičnih kontaktov
Mentor: doc. dr. Marko Polajnar
Somentor: prof. dr. Mitjan Kalin

Ime in priimek: Matija Pirc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Spremljanje procesa metanacije na peletih z nikljevim katalizatorjem s pomočjo IR termografije v visoki ločljivosti
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Komel
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Merilni sistem za karakterizacijo hrupa obremenjenega elektromotorja
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Novak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 08:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Identifikacija strukturne dinamike na podlagi slik v okviru spletne aplikacije
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Domen Kocbek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Eksperimentalna implementacija metod analize prenosnih poti
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Peter Kosler
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Koncept implementacije avtonomno vodenih vozil v logistični in proizvodni proces podjetja
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Miha Pipan

Ime in priimek: Maksim Oblišar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vrednotenje razvojnih rešitev pasivnih komponent aktivno vzbujanih struktur z metodologijo analize prenosnih poti
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Sara Ravnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Identifikacija modalnih parametrov s pomočjo stabilizirane Sanathan-Koernerjeve iteracije
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar

Ime in priimek: Dejan Ugovšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.08.2023
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Konceptualna zasnova montažne linije aparatov za pripravo napitkov
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Mihael Debevec

Ime in priimek: Žiga Rožič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Termo-mehanska analiza voza industrijske peči za toplotno obdelavo kovin
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: doc. dr. Pino Koc

Ime in priimek: Rok Kopač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Mehanska analiza jarmskih letev v energetskem transformatorju
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Repanšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Interna logistika modularnega proizvodnega sistema z uporabo avtonomnega mobilnega robota
Mentor: doc. dr. Marko Šimic
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič

Ime in priimek: Filip Jure Vuzem
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj agilnega digitalnega dvojčka modularno grajenega proizvodnega sistema
Mentor: doc. dr. Miha Pipan
Somentor: doc. dr. Marko Šimic

Ime in priimek: Andraž Kenda
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Načrtovanje zamenjave prašnega filtra znotraj letnega remonta neprekinjene proizvodne linije
Mentor: doc. dr. Lidija Rihar
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

Ime in priimek: Matic Rajar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Obvladovanje sprememb pri projektu izdelave orodja
Mentor: doc. dr. Lidija Rihar
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

Ime in priimek: Jan Zupanc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Agilna menjava orodij in materiala na strojih
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

Ime in priimek: Andraž Flander
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova sistema za avtomatizirano zlaganje izdelkov v embalažo
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

Ime in priimek: Robert Križaj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 09:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba kompozitnih materialov pri nosilnih konstrukcijah žerjavov
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

Ime in priimek: Nejc Peternelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 15:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpeljava sistema sledljivosti v proizvodnji
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Christian Janjac
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 15:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Avtomatizacija operacije kalibriranja cevi v malih serijah z veliko variabilnostjo produktov.
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: doc. dr. Drago Bračun

Ime in priimek: Nejc Natlačen
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 15:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Implementacija orodij za poslovno analitiko
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Matic Predalič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 15:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Strošek priprave projekta od predrazvojne faze do predaje v projektno pisarno
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: doc. dr. Lidija Rihar

Ime in priimek: Aljoša Jamnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 15:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Nadgradnja proizvodne linije za klimatske električne motorje
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Denis Zelič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj preizkuševališča za testiranje spoja gume s kovino
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /

Ime in priimek: Denis Gruden
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Kontrola razpok pri avtomatiziranem varjenju nosilca kolesa iz visoko trdnostnega jekla
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar

Ime in priimek: Jure Miklavčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj preizkuševališča za testiranje manjših elektromotorjev
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /

Ime in priimek: Andrej Hvastja
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj programske opreme za večkanalno merjenje odmevnih časov namenjene določevanju koeficienta absorpcije akustičnih materialov.
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /

Ime in priimek: Aleksandar Kočoski
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Dinamika superkavitacije in možnost umestitve hladne plazme v njej
Mentor: prof. dr. Matevž Dular
Somentor: doc. dr. Martin Petkovšek

Ime in priimek: Lan Terseglav
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 08:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vrednotenje vzdržljivosti visokonapetostnih kablov pri kolesnih elektromotorjih
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

Ime in priimek: Enej Vuk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4581336868
Naslov: Načrtovanje metode DFMEA za razvoj in izdelavo visokotlačnega livarskega orodja
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Ime in priimek: Miha Kambič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4581336868
Naslov: Merjenje obrabe trdin volframovega karbida na odprtem tribometru
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: prof. dr. Joël Rech

Ime in priimek: Jan Kovač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4581336868
Naslov: Vpliv Indeksa pripravljenosti stavbe na pametno delovanje na kazalnike energijske učinkovitost stavb
Mentor: prof. dr. Sašo Medved
Somentor: izr. prof. dr. Ciril Arkar

Ime in priimek: Mark Kuzman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2023
Ura in prostor: 09:00, II/3B
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4581336868
Naslov: Združevanje vršičkov pri nastanku realne kontaktne površine
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: /

Ime in priimek: Klemen Gomilšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba obogatene resničnosti pri pozicioniranju izdelkov in komponent v kontroliranem fizičnem prostoru
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Matevž Jeršin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj parametrične preslikave med modeli z različno dimenzionalnostjo za modeliranje in razvoj gorivnih celic s protonsko izmenjevalno membrano
Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: /

Ime in priimek: Peter Jesenko
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Hidravlično dinamično preizkušanje
Mentor: izr. prof. dr. Franc Majdič
Somentor: /

Ime in priimek: Blaž Medle
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova preizkuševališča za kontrolo kakovosti hidravličnih prijemal
Mentor: izr. prof. dr. Franc Majdič
Somentor: /

Ime in priimek: David Owowa
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Ocena tveganja delovnega mesta v laboratoriju
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: izr. prof. dr. Franc Majdič

Ime in priimek: Matic Prevc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2023
Ura in prostor: 09:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izbor žerjava in njegova umestitev v konkretno industrijsko okolje
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

Ime in priimek: Gašper Bizjan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Strukturna dinamika 3D natisnjenih termoaktivnih metamaterialov za nizkofrekvenčne pasovne vrzeli
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /

Ime in priimek: Andrej Trofenik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: 3D printanje in FE analiza termoplastičnih enosmernih kompozitov z dolgimi vlakni
Mentor: doc. dr. Simon Oman
Somentor: prof. dr. Marko Nagode

Ime in priimek: Gašper Žlebnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vibracijsko utrujanje baterijskih celic
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik

Ime in priimek: Klara Gaber
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Konstruiranje vmesnika za vzvojno obremenjevanje na natezno-tlačnem preizkuševališču
Mentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
Somentor: prof. dr. Jernej Klemenc

 Ime in priimek: Mihael Boštjan Končar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Modeliranje težkih nesreč v hitrih z natrijem hlajenih jedrskih reaktorjih
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: viš. znanst. sod. dr Mitja Uršič

 Ime in priimek: Veronika Krašček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vrednotenje nastanka poškodbe v fotopolimernem gradivu pri statični in ciklični obremenitvi
Mentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
Somentor: prof. dr. Jernej Klemenc

Ime in priimek: Dalibor Hranjec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Metoda končnih elementov za izračun polja napetosti iz polja deformacij ob upoštevanju enakosti glavnih smeri
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

Ime in priimek: Patrik Tarfila
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Termohidravlične in termomehanske numerične analize tarče diverterja DTT
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: viš. znanst. sod. dr Boštjan Končar

Ime in priimek: Vid Zuljan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Primerjalna analiza rekacijskih mehanizmov za modeliranje distribuiranih konceptov zgorevanja
Mentor: doc. dr. Tine Seljak
Somentor: /

Ime in priimek: Urban Žnidaršič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.06.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza obremenitev in napetostno-deformacijskega stanja človeške medenice
Mentor: izr. prof. dr. Robert Kunc
Somentor: doc. dr. Andrej Žerovnik

Ime in priimek: Nik Blatnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.05.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza dinamike absorpcije vodne kapljice v jedro farmacevtske tablete
Mentor: doc. dr. Matic Može
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Ime in priimek: Miha Lazar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.05.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Hidravlični valj za visoko dinamična gibanja
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /

Ime in priimek: Ana Štrukelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.05.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Numerični model energetskega sistema s fotonapetostnimi moduli in elektrolizerjem
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: /

Ime in priimek: Andraž Gostiša
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.05.2023
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Programski vmesnik za prikaz podatkov z vzdrževalnih vozil v realnem času
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: /

Ime in priimek: Marcel Pirš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.05.2023
Ura in prostor: 08:30, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Bivališča iz sendvič panelnih plošč brez podkonstrukcij
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

 Ime in priimek: Primož Črne
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Koncept blaženja potencialne nezgode izgube hlajenja v energetskem sistemu tokamak DEMO
Mentor: doc. dr. Mitja Mori
Somentor: /

Ime in priimek: Adam Plantarič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv zračnosti na aerodinamično stabilnost poenostavljenega modela letalskega krila
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Nace Remih
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Trdnostni preračun avtoklava za parno sterilizacijo medicinskih odpadkov
Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor: /

Ime in priimek: Aleš Durjava
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Pojav spominskih pravil pri cikličnem napetostno-deformacijskem odzivu polimernih gradiv
Mentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
Somentor: prof. dr. Marko Nagode

Ime in priimek: Gašper Lavrič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Meritev velikosti delcev mikroplastike v toku vode
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Ime in priimek: Luka Samsa
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj orodja za prikaz informacij o GD&T na izdelku v okolju obogatene resničnosti
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Suhadolc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova in izdelava modula za regulacijo temperature v delovnem prostoru 3D tiskalnika
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Ime in priimek: Rok Filipčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj tehnologije laserskega varjenja za izdelavo zrakotesnega spoja med ulitkom in pločevino iz aluminijeve zlitine
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /

Ime in priimek: Erik Porenta
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza vpliva radija rezalnega robu na obrabo in obstojnost rezalnih orodij pri struženju nerjavnega jekla X5CrNi18-10
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Ime in priimek: Špela Šmid
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 30.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj sistema za balansiranje osnih elektromotorjev na prožni podlagi
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: /

Ime in priimek: Nejc Kodrič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Informacijsko obvladovanje konstrukcijskih in tehnoloških sprememb izdelka
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

Ime in priimek: Grega Kovačič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vključevanje elementov trajnostnega razvoja v vodenje energijskih in snovnih tokov procesnega sistema
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matevž Zupančič

Ime in priimek: Žan Krnc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Ekonomska upravičenost zamenjave pnevmatskih valjev z električnimi aktuatorji
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Ime in priimek: Mark Gladek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Izdelava algoritma za določanje pozicije poškodbe izolacije na vodniku statorskega navitja
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: doc. dr. Simon Oman

Ime in priimek: Žan Merc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Energetski pregled podjetja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: /

Ime in priimek: David Zupančič Valant
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.03.2023
Ura in prostor: 10:00, II/3B
Spletna povezava:
Naslov: Hitrost zamreževanja in mehanske lastnosti epoksidne smole
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Ime in priimek: Jaka Jernejc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: IR termografska analiza vrenja v bazenu na vertikalno orientiranih kovinskih folijah
Mentor: doc. dr. Matic Može
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Ime in priimek: Luka Lenart
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: OPTIMIZACIJA PROCESNIH PARAMETROV ZA ZAGOTAVLJANJETESNOSTI ULITKOV PRI VISOKOTLAČNEM LITJU ALUMINIJA
Mentor: prof. dr. Roman Šturm
Somentor: /

Ime in priimek: Branka Mirjanić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimalna razmestitev strojev v oddelku pakiranja
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec

Ime in priimek: Filip Plešnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.02.2023
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izračun povesov in napetosti steklenih plošč v štirislojnih zasteklitvenih sistemih
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Pino Koc

Ime in priimek: Aleš Zaplatil
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.01.2023
Ura in prostor: 14:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Hranilnik toplote na osnovi materiala s trdninsko fazno transformacijo
Mentor: doc. dr. Jaka Tušek
Somentor: /

Ime in priimek: Žan Špenko
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.01.2023
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza in izboljšava ergonomije montažnega delovnega mesta v proizvodnji z uporabo simulacije
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic

Ime in priimek: Janez Vončina
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.01.2023
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj in analiza brezžičnega krmiljenja modulne proizvodne celice z roboti Dobot Magician
Mentor: doc. dr. Marko Šimic
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič

 Ime in priimek: Bor Zupan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.01.2023
Ura in prostor: 08:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Eksperimentalna analiza plinsko fokusiranih mikro-curkov pod vplivom električnega polja
Mentor: prof. dr. Božidar Šarler
Somentor: /

Ime in priimek: Aljaž Kolenc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.12.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA PROCESA ODREZAVANJA AL DOLIVKOV
Mentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

 Ime in priimek: Gregor Rapuš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.12.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj spletnega vmesnika za vodenje industrijskega robota
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /

 Ime in priimek: Domen Rogar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.12.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izboljšava vodenja vrat stroja namenjena pranju in dezinfekciji medicinskih pripomočkov
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

 Ime in priimek: Urban Hrovat
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimalna izbira frezala pri obdelavi aluminijeve zlitine serije 6000
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

 Ime in priimek: Tomaž Tomšič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.12.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Konstruiranje naprave za vtekavanje motorja
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: /

 Ime in priimek: Gregor Kovač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.11.2022
Ura in prostor: 13:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv rosenja na hladilni učinek ozelenjenih gradnikov stavb
Mentor: izr. prof. dr. Ciril Arkar
Somentor: prof. dr. Sašo Medved

 Ime in priimek: Adam Nanut
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.11.2022
Ura in prostor: 13:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija laserskega mikrovarjenja električnih kontaktov
Mentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

 Ime in priimek: Rok Aljančič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv ogljikovih nanocevk v polietilenu visoke gostote na časovno odvisno vedenje nanokompozitov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

 Ime in priimek: Pia Fackovič Volčanjk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Termično shranjevanje energije v kombinaciji z jedrskim reaktorjem
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
Somentor: /

 Ime in priimek: Enej Rihter
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj testne naprave za izvedbo trajnostnega testa elementov potisnih sistemov
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

 Ime in priimek: Jan Fratnik Kobe
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Obvladovanje oskrbe projekta
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Lidija Rihar

 Ime in priimek: David Leskovšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Primerjalna analiza pomikov 3D tiskanega fleksibilnega mehanizma
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

 Ime in priimek: Žan Markič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Uporaba diferencialnih mikrofonskih anten za kartiranje virov hrupa v okolju
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /

 Ime in priimek: Matic Peric
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.11.2022
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izdelava naprave za natezni preizkus za majhne obremenitve
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

 Ime in priimek: Marko Klavžer
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 09.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Dvoprstno pincetno robotsko prijemalo
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

 Ime in priimek: Jan Pustavrh
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 09.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Modeliranje in razvoj hidravličnega sistema Stewartove ploščadi
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: doc. dr. Aljoša Peperko

 Ime in priimek: Matej Bedek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.09.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Analiza možnosti uporabe kompozitnih karbonskih zobnikov na primeru aktuatorja zakrilc
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /

 Ime in priimek: Žiga Petan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.09.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Merilni sistem za eksperimentalno validacijo simulacijskega modela vozila s kolesnimi elektromotorji
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: doc. dr. Samo Zupan

 Ime in priimek: Tomaž Skalar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.09.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Topološka optimizacija gonilke kolesa
Mentor: izr. prof. dr. Boris Jerman
Somentor: /

 Ime in priimek: Karlo Ambrožič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Proizvodnja industrijske pare za tehnološki proces v papirni industriji
Mentor: doc. dr. Mitja Mori
Somentor: doc. dr. Boštjan Drobnič

 Ime in priimek: Luka Gril
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj priključka za kuhinjskega robota
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

 Ime in priimek: Miha Kopač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Analiza odstopanja vzporednosti vpenjalne prirobnice pri paletirnih robotih
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

 Ime in priimek: Krištof Kovačič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj in eksperimentalna validacija tri-razsežnega numeričnega modela za napovedovanje značilnosti plinsko fokusiranih mikro-curkov
Mentor: doc. dr. Jurij Gregorc
Somentor: prof. dr. Božidar Šarler

 Ime in priimek: Luka Selan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Računalniška simulacija eno in dvofaznega toka v diverterski enoti stelaratorja Wendelstein 7-X
Mentor: prof. dr. Božidar Šarler
Somentor: /

 Ime in priimek: Robert Strahinić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Obdelava podatkov za napovedovanje korekcij varilnih orodij s pomočjo umetne inteligence
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /

 Ime in priimek: Nejc Cerkovnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj vetrovnika namenjenaga vizualizaciji aeroakustičnih virov hrupa
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /

 Ime in priimek: David De Costa
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Analiza indikacij napak na zvarjencih iz aluminijeve zlitine z ultrazvočno metodo s faznim krmiljenjem
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: doc. dr. Uroš Trdan

 Ime in priimek: Fred Eržen
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Modeliranje in simulacija sistema notranjega transporta z avtonomnimi mobilnimi roboti v proizvodnji brizganih komponent
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

 Ime in priimek: Jani Jarc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv kontaktnih parametrov na tribološke lastnosti vodno mazanih termosetov
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: doc. dr. Janez Kogovšek

 Ime in priimek: Nejc Osolnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj geometrijskega modela sferične evolvente za stožčaste zobnike
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: /

 Ime in priimek: Matej Rostohar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Vizualna kontrola pakiranja izdelkov na palete na osnovi konvolucijskih nevronskih mrež
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: doc. dr. Rok Vrabič

 Ime in priimek: Matic Šeligo
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Izboljšava procesa elektro uporovnega bradavičnega varjenja preoblikovancev
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /

 Ime in priimek: Špela Triler
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 02.09.2022
Ura in prostor: 12:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija gibljivega spoja in vgradnja varovala pred neželenim odpiranjem na poklopni zaporki
Mentor: doc. dr. Simon Oman
Somentor: prof. dr. Marko Nagode

 Ime in priimek: Štefan Škrinjar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2022
Ura in prostor: 10:30, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Določanje materialnih parametrov utrujanja 3D natisnjenih vzorcev pri vibracijskem vzbujanju
Mentor: doc. dr. Martin Česnik
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar

 Ime in priimek: Peter Tomšič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2022
Ura in prostor: 10:30, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv hitrosti ohlajanja na reološke, termične in morfološke lastnosti polietilenov nizke oziroma visoke gostote
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

 Ime in priimek: Blaž Velkavrh
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.09.2022
Ura in prostor: 10:30, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Numerično reševanje robnega problema z namenom pohitritve simulacije širjenja akustičnega valovanja
Mentor: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: doc. dr. Bojan Starman

 Ime in priimek: Jay Bojič Burgos
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Reševanje sporov pri blokovno verižni deljeni proizvodnji
Mentor: prof. dr. Janez Diaci
Somentor: asist. dr. Marko Corn

 Ime in priimek: Matija Črv
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova in optimizacija sistema za ročno montažo baterijske naprave
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic

 Ime in priimek: Mark Dagarin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Industrijsko postrojenje za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: /

 Ime in priimek: Urban Gramc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Napetostno stanje v slojevitem cilindričnem telesu med hitrim ohlajanjem
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /

 Ime in priimek: Miha Jelenčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Merjenje in analiza lasersko generiranih nanomehurčkov v vodi
Mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
Somentor: znanst. sod. dr Jaka Mur

 Ime in priimek: Benjamin Kotnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Simulacija prehoda iz delavniške v celično proizvodnjo
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec

 Ime in priimek: Matevž Ofak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj eksperimentalne proge za spremljanje katalitične metanacije z infrardečo termografijo
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: izr. prof. dr. Blaž Likozar

 Ime in priimek: Alja Planinc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Procesni sistemi uplinjanja lesne biomase za proizvodnjo biometana
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matic Može

 Ime in priimek: Aljaž Robek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Ravnovesna stanja elastičnih plaščev prisekanih antistožcev in elastični tok Jordanovih krivulj na sferah
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /

 Ime in priimek: David Rožman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv ortotropnih lastnosti lesa na napetostno polje in nastanek ter rast razpok pri sušenju
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: asist. Jan Zavodnik

 Ime in priimek: Miran Šubic
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2
Spletna povezava:
Naslov: Zasnova in stroškovna primerjava dveh tehnologij izdelave izoliranega statorskega paketa
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic

 Ime in priimek: Andraž Varšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Modeliranje elastokaloričnega pojava v ravnem in vijačno zvitem polimernem vlaknu
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /

 

Pojdi na vsebino