Trajanje

2 leti

(4 semestre)

Število kreditnih točk po ECTS

120

točk

Strokovni naslov diplomanta

magister inženir strojništva oz. magistrica inženirka strojništva

z okrajšavo mag. inž. str.

Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program ima 6 smeri, in sicer:

 • Konstruiranje,
 • Mehanika,
 • Energetsko strojništvo,
 • Procesno strojništvo,
 • Proizvodno strojništvo,
 • Mehatronika in laserska tehnika.

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilj Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program je izobraževati diplomante študijskih programov I. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti v strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na Magistrski študijski program II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz razvojno raziskovalnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz projektno aplikativnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 15 KT;
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za vpis in glede na različnost strokovnega področja obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upoštevan uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela). V kolikor študijski programi I. stopnje ne vsebujejo diplomskega dela, se upošteva samo povprečna ocena.

Število vpisnih mest: 180 mest (30 mest za posamezno študijsko smer).

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 48 kreditnih točk po ECTS. Študent se lahko izjemoma vpiše v 2. letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu. Študent ima po 240. členu Statuta UL pravico do uveljavljanja mirovanja statusa študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.«

Pogoji za ponavljanje letnika

»Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta

V skladu s 70. členom ZViS študentu, ki ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, status študenta preneha. Študentu se iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
V skladu z 240. členom Statuta UL študentu v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta, status študenta miruje.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Določbe o prehodih med programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Magistrskem študijskem programu druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program.

Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci…) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2022/23

Arhiv zbornikov:

Osnovna navodila za opravljanje predmeta Raziskave v strojništvu

 • Predmet Raziskave v strojništvo je po vsebini uvod v magistrsko nalogo, ki ga študent opravljal pri treh profesorjih (mentor + 2 sonosilca).
 • Študent se lahko najkasneje do petka, 16. 12. 2022, individualno dogovori za mentorstvo in podpiše Izjavo mentorja, ki jo mentor posreduje v Študentski referat.
 • Študent, ki še nima dogovorjenega mentorstva, mora najkasneje do ponedeljka, 2. 1. 2023, v VIS-u oddati seznam želenih mentorjev po prioriteti.
 • Študent v mesecu januarju, skupaj z mentorjem, izbere potencialne sonosilce pri predmetu Raziskave v strojništvu in študent v VIS-u odda seznam potencialnih sonosilcev najkasneje do torka, 31. 1. 2023.
 • Za opravljen predmet dobi študent dve oceni, in sicer oceno izpita in oceno vaj.
 • Za podroben način izvedbe predmeta Raziskave v strojništvo se študent dogovori z mentorjem in sonosilcema.

Podrobna navodila najdete v predstavitvi Raziskave_v_strojnistvu.

Osnovna navodila za opravljanje Projektnega praktikuma – MAG

Študent se mora v okviru predmeta Projektni praktikum – MAG udeležiti delavnic iz mehkih veščin v obsegu 8 pedagoških ur. Študentski referat enkrat na mesec na spletni strani UL FS objavi seznam vseh delavnic iz mehkih veščin. Delavnice iz mehkih veščin se izvajajo od oktobra do maja.

Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Projektni praktikum – MAG:

 1.  Področje teme Projektnega praktikuma – MAG, mentorja, laboratorij oz. podjetje izbere študent samostojno na podlagi izraženega interesa raziskovanja, pred tem pa se lahko posvetuje z visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.
 2. Študent mora pred pričetkom praktikuma v celoti izpolniti obrazec (soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela (Prlioga program dela) v času Projektnega praktikuma – MAG. Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail praksa@fs.uni-lj.si ali se original oddata pri receptorju UL FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje študentu (na študentski e-mail), da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po pridobitvi vseh podpisov, študent scen pogodbe vrne nazaj koordinatorju na UL FS (praksa@fs.uni-lj.si). Študent za mentorje na UL FS izbira med visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.
 3. V času opravljanja Projektnega praktikuma – MAG študent dnevno vodi časovnico prisotnosti ter evidenco opravljenega dela (Priloga – časovnica). Časovnica mora biti priložena h končnemu poročilu Projektnega praktikuma – MAG.
 4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge in scen pogodbe.
 5. Študent pri pisanju poročila uporabi predlogo (Projektni praktikum – Predloga za poročilo). K poročilu, na zadnjo stran, priloži še časovnico. Priloga h končnemu poročilu je tudi Zaključno poročilo, ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na UL FS in v kopijo maila doda tudi koordinatorja na UL FS (praksa@fs.uni-lj.si). OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med UL FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal projektni praktikum. Če je kandidat zaposlen v podjetju, se pogodba ne sklepa, mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je projektni praktikum izvajanj na UL FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.
 6. Mentor na FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le tega pošlje koordinatorju praktičnega usposabljanja (praksa@fs.uni-lj.si). Koordinator zadevo pregleda, preveri, če se je študent udeležiti delavnic iz mehkih veščin v obsegu 8 pedagoških ur, poročilo podpiše, ter ga odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju Projektnega praktikuma – MAG na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

Osnovna navodila za opravljanje Magistrskega praktikuma

V priloženem dokumentu so objavljena Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Magistrski praktikum.

 1.  Področje teme Magistrskega praktikuma, mentorja, laboratorij oz. podjetje izbere študent samostojno na podlagi izraženega interesa raziskovanja, pred tem pa se lahko posvetuje z visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa.
 2. Študent mora pred pričetkom praktikuma v celoti izpolniti obrazec (soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela (Prlioga program dela) v času Magistrskega praktikuma. Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail: praksa@fs.uni-lj.si ali (original) oddata pri receptorju UL FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje na mail študenta, da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po podpisu študent scen pogodbe vrne nazaj na mail koordinatorju na FS. Študent za mentorje na UL FS izbira med visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.
 3. V času opravljanja Magistrskega praktikuma študent dnevno vodi časovnico (Priloga – časovnica) prisotnosti ter evidenco opravljenega dela. Časovnica mora biti priložena h končnemu poročilu Magistrskega praktikuma.
 4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge in scen pogodbe.
 5. Študent pri pisanju poročila uporabi predlogo (Magistrski praktikum – Predloga za poročilo). K poročilu, na zadnjo stran, priloži še časovnico. Priloga h končnemu poročilu je tudi Zaključno poročilo, ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na UL FS in v kopijo maila doda tudi koordinatorja na UL FS. OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med UL FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal magistrski praktikum. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je bil magistrski praktikum izvajanj na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.
 6. Mentor na UL FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le tega pošlje na mail koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki zadevo pregleda in nato podpiše in odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju Magistrskega praktikuma na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

Študent Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO zaključi študij z zagovorom zaključne naloge.

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNE NALOGE:
Študent mora oddati prijavo teme zaključne naloge v sistemu VIS vsaj en mesec pred oddajo zaključne naloge. Pri prijavi teme zaključne naloge mora študent vnesti:

 • naslov zaključne naloge v slovenskem in angleškem jeziku,
 • mentorja in morebitnega somentorja,
 • dispozicijo zaključne naloge v obsegu 1000 – 1500 znakov (opredelitev obravnavane teme, smoter in cilje zaključnega dela, predvidene metode dela),
 • področje zaključne naloge in
 • morebitno sodelovanje z gospodarsko družbo.

V kolikor boste zaključno delo izdelovali v sodelovanju z gospodarsko družbo morate podpisati Pogodbo o priznavanju pravic intelektualne lastnine pri izdelavi zaključnega dela v sodelovanju z gospodarsko družbo (sloang). Teksta v pogodbi se ne spreminja. Vanj se doda le kontaktne podatke sodelujočih ter izpolni Prilogo 1.

Predlog teme zaključnega dela mora biti slovnično pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni problem, obseg del, ki jih bo kandidat v predvidenem času opravil, ter metodologijo reševanja naloge.

Ko je tema zaključne naloge potrjena, se študentu v sistemu VIS (Zaključek študija/Potrdilo o potrjeni temi) kreira zapis odobrene teme zaključne naloge. Študent mora pridobiti podpise mentorja/somentorja ter podpisano temo zaključne naloge vloži kot drugo stran v svoje zaključno delo.

IZDELAVA ZAKLJUČNE NALOGE:

Navodila za izdelavo in oblikovni izgled zaključnih nalog in diplomskih del

Predloga zaključnih del na FS (11.10.2017_dvostransko_JK)

Predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del – Latex

ODDAJA ZAKLJUČNE NALOGE:
Ko mentor v sistemu VIS poda soglasje za oddajo zaključne naloge, študent pošlje svojo zaključno nalogo po elektronski pošti (studentski.referat@fs.uni-lj.si) v študentski referat. Le-ta zaključno nalogo posreduje v pregled Komisiji za pregled kakovosti del, ki pregleda zaključno nalogo in študenta obvesti o morebitnih popravkih. Ko študent svojo nalogo dopolni v skladu s podanimi popravki komisije, lahko nalogo odda v sistem VIS. Po tem se preveri podobnost vsebine zaključnega dela z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s sistemom VIS.

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija

Navodila za študente glede priprave in oddaje elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija

Študent mora oddati zaključno nalogo v sistem VIS najkasneje v 6 mesecih od potrjene teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od potrjene teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Začasna nedostopnost vsebine zaključne naloge

Obrazec za odlog objave diplomskega dela

Obrazec za podaljšanje odloga objave diplomskega dela

ZAGOVOR ZAKLJUČNE NALOGE:
Zaključna naloga je ocenjena na diplomski komisiji. Na ta dan se tudi objavi termin zagovora na spletni strani FS.

Terminski plan diplomskih komisij in zagovorov diplom MAG II.st. v š.l. 2021/2022

Na dan zagovora študent v študentski referat prinese en izvod zaključne naloge, v katero je vključena podpisana tema zaključne naloge in Obrazec o zaključku študija.

Predstavitev zagovora zaključne naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki v objavljeni predlogi. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte:
Flama
Galette Medium

Navodila za zagovor diplomskih del