Študent Visokošolskega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program zaključi študij z zagovorom zaključne naloge.

Prijava teme zaključne naloge:

Študent mora oddati prijavo teme zaključne naloge v sistemu VIS. Tema mora biti potrjena s strani predsednika pristojne diplomske komisije vsaj en mesec pred oddajo zaključne naloge. Pri prijavi teme zaključne naloge mora študent vnesti:

 • naslov zaključne naloge v slovenskem in angleškem jeziku,
 • mentorja in morebitnega somentorja,
 • dispozicijo zaključne naloge v obsegu od 1000 – 1500 znakov (opredelitev obravnavane teme, smoter in cilje zaključnega dela, predvidene metode dela),
 • področje zaključne naloge in
 • morebitno sodelovanje z gospodarsko družbo.

V kolikor boste zaključno delo izdelovali v sodelovanju z gospodarsko družbo morate podpisati Pogodbo o priznavanju pravic intelektualne lastnine pri izdelavi zaključnega dela v sodelovanju z gospodarsko družbo (sloang). Teksta v pogodbi se ne spreminja. Vanj se doda le kontaktne podatke sodelujočih ter izpolni Prilogo 1.

Predlog teme zaključnega dela mora biti slovnično pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni problem, obseg del, ki jih bo kandidat v predvidenem času opravil, ter metodologijo reševanja naloge.

Ko je tema zaključne naloge potrjena, se študentu v sistemu VIS (Zaključek študija/Potrdilo o potrjeni temi) kreira zapis odobrene teme zaključne naloge. Študent mora pridobiti podpise mentorja/somentorja ter podpisano temo zaključne naloge vloži kot drugo stran v svoje zaključno delo.

Izdelava zaključne naloge:

Oddaja zaključne naloge

Ko mentor v sistemu VIS poda soglasje za oddajo zaključne naloge, študent pošlje svojo zaključno nalogo po elektronski pošti (studentski.referat@fs.uni-lj.si) v študentski referat. Le-ta zaključno nalogo posreduje v pregled Komisiji za pregled kakovosti del, ki pregleda zaključno nalogo in študenta obvesti o morebitnih popravkih. Ko študent svojo nalogo dopolni v skladu s podanimi popravki komisije, lahko nalogo odda v sistem VIS. Po tem se preveri podobnost vsebine zaključnega dela z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s sistemom VIS.

Študent mora oddati zaključno nalogo v sistem VIS najkasneje v 6 mesecih od potrjene teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od potrjene teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Če študent kljub podaljšanju roka oddaje iz opravičljivih razlogov naloge ne zaključi pravočasno, lahko v referat odda vlogo za ponovno podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela. Njegovo vlogo bo obravnaval Senat FS.

Začasna nedostopnost vsebine zaključne naloge

Zagovor zaključne naloge

Zaključna naloga je ocenjena na diplomski komisiji. Na ta dan se tudi objavi termin zagovora na spletni strani FS.

Na dan zagovora študent v študentski referat prinese en izvod zaključne naloge, v katero je vključena podpisana tema zaključne naloge in Soglasje ob zaključku študija.

Predstavitev zagovora zaključne naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki v objavljeni predlogi: PAP_SLO/PAP_ANG. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte:

Študent Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program zaključi študij z zagovorom zaključne naloge.

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNE NALOGE:
Študent mora oddati prijavo teme zaključne naloge v sistemu VIS. Tema mora biti potrjena vsaj en mesec pred oddajo zaključne naloge. Pri prijavi teme zaključne naloge mora študent vnesti:

 • naslov zaključne naloge v slovenskem in angleškem jeziku,
 • mentorja in morebitnega somentorja,
 • dispozicijo zaključne naloge v obsegu 1000 – 1500 znakov (opredelitev obravnavane teme, smoter in cilje zaključnega dela, predvidene metode dela),
 • področje zaključne naloge in
 • morebitno sodelovanje z gospodarsko družbo.

V kolikor boste zaključno delo izdelovali v sodelovanju z gospodarsko družbo morate podpisati Pogodbo o priznavanju pravic intelektualne lastnine pri izdelavi zaključnega dela v sodelovanju z gospodarsko družbo (sloang). Teksta v pogodbi se ne spreminja. Vanj se doda le kontaktne podatke sodelujočih ter izpolni Prilogo 1.

Predlog teme zaključnega dela mora biti slovnično pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni problem, obseg del, ki jih bo kandidat v predvidenem času opravil, ter metodologijo reševanja naloge.

Ko je tema zaključne naloge potrjena, se študentu v sistemu VIS (Zaključek študija/Potrdilo o potrjeni temi) kreira zapis odobrene teme zaključne naloge. Študent mora pridobiti podpise mentorja/somentorja ter podpisano temo zaključne naloge vloži kot drugo stran v svoje zaključno delo.

IZDELAVA ZAKLJUČNE NALOGE:

ODDAJA ZAKLJUČNE NALOGE:
Ko mentor v sistemu VIS poda soglasje za oddajo zaključne naloge, študent pošlje svojo zaključno nalogo po elektronski pošti (studentski.referat@fs.uni-lj.si) v študentski referat. Le-ta pregleda zaključno nalogo in študenta obvesti o morebitnih popravkih ali pa, da lahko svojo zaključno nalogo odda v sistem VIS. Ko študent odda zaključno nalogo v sistem VIS, se preveri podobnost vsebine zaključnega dela z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s sistemom VIS.

Študent mora oddati zaključno nalogo v sistem VIS najkasneje v 6 mesecih od potrjene teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od potrjene teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Če študent iz opravičljivih razlogov kljub podaljšanju roka oddaje svojega dela ne more pravočasno oddati, lahko zaprosi za ponovno podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela, vendar mora njegovo vlogo obravnavati Senat FS.

Če študent kljub podaljšanju roka oddaje iz opravičljivih razlogov naloge ne zaključi pravočasno, lahko v referat odda vlogo za ponovno podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela. Njegovo vlogo bo obravnaval Senat FS.

Začasna nedostopnost vsebine zaključne naloge

ZAGOVOR ZAKLJUČNE NALOGE:
Mentor in študent se dogovorita za termin zagovora zaključne naloge. Mentor čas in prostor zagovora sporoči v študentski referat, ki termin zagovora objavi na spletni strani FS.
Na dan zagovora študent v študentski referat prinese en izvod zaključne naloge, v katero je vključena podpisana tema zaključne naloge in Soglasje ob zaključku študija.

Predstavitev zagovora zaključne naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki v objavljeni predlogi: RRP_SLO/RRP_ANG. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte:

Študent Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO zaključi študij z zagovorom zaključne naloge.

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNE NALOGE:
Študent mora oddati prijavo teme zaključne naloge v sistemu VIS. Tema mora biti potrjena s strani predsednika pristojne diplomske komisije vsaj en mesec pred oddajo zaključne naloge. Pri prijavi teme zaključne naloge mora študent vnesti:

 • naslov zaključne naloge v slovenskem in angleškem jeziku,
 • mentorja in morebitnega somentorja,
 • dispozicijo zaključne naloge v obsegu 1000 – 1500 znakov (opredelitev obravnavane teme, smoter in cilje zaključnega dela, predvidene metode dela),
 • področje zaključne naloge in
 • morebitno sodelovanje z gospodarsko družbo.

V kolikor boste zaključno delo izdelovali v sodelovanju z gospodarsko družbo morate podpisati Pogodbo o priznavanju pravic intelektualne lastnine pri izdelavi zaključnega dela v sodelovanju z gospodarsko družbo (sloang). Teksta v pogodbi se ne spreminja. Vanj se doda le kontaktne podatke sodelujočih ter izpolni Prilogo 1.

Predlog teme zaključnega dela mora biti slovnično pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni problem, obseg del, ki jih bo kandidat v predvidenem času opravil, ter metodologijo reševanja naloge.

Ko je tema zaključne naloge potrjena, se študentu v sistemu VIS (Zaključek študija/Potrdilo o potrjeni temi) kreira zapis odobrene teme zaključne naloge. Študent mora pridobiti podpise mentorja/somentorja ter podpisano temo zaključne naloge vloži kot drugo stran v svoje zaključno delo.

IZDELAVA ZAKLJUČNE NALOGE:

ODDAJA ZAKLJUČNE NALOGE:
Ko mentor v sistemu VIS poda soglasje za oddajo zaključne naloge, študent pošlje svojo zaključno nalogo po elektronski pošti (studentski.referat@fs.uni-lj.si) v študentski referat. Le-ta zaključno nalogo posreduje v pregled Komisiji za pregled kakovosti del, ki pregleda zaključno nalogo in študenta obvesti o morebitnih popravkih. Ko študent svojo nalogo dopolni v skladu s podanimi popravki komisije, lahko nalogo odda v sistem VIS. Po tem se preveri podobnost vsebine zaključnega dela z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s sistemom VIS.

Študent mora oddati zaključno nalogo v sistem VIS najkasneje v 6 mesecih od potrjene teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od potrjene teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Če študent kljub podaljšanju roka oddaje iz opravičljivih razlogov naloge ne zaključi pravočasno, lahko v referat odda vlogo za ponovno podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela. Njegovo vlogo bo obravnaval Senat FS.

Začasna nedostopnost vsebine zaključne naloge

ZAGOVOR ZAKLJUČNE NALOGE:
Zaključna naloga je ocenjena na diplomski komisiji. Na ta dan se tudi objavi termin zagovora na spletni strani FS.

Na dan zagovora študent v študentski referat prinese en izvod zaključne naloge, v katero je vključena podpisana tema zaključne naloge in Soglasje ob zaključku študija.

Predstavitev zagovora zaključne naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki v objavljeni predlogi: MAG_SLO/MAG_ANG. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte:

Pojdi na vsebino