Pravilniki in listine

Obrazci

Udeleženci s posebnimi potrebami

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ naj svojo vlogo na predpisanem obrazcu  skupaj s prilogami pošlje na naslov: Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius)

Za vse institucije v Sloveniji, ki sodelujejo v programu Erasmus+, je Nacionalna agencija (CMEPIUS) v ta namen rezervirala sredstva v višini 24.116,00 EUR

Vloga za dodatna sredstva za udeležence E+ KA1 s posebnimi potrebami

Poleg vloge na predpisanem obrazcu, v kateri so opredeljeni dodatni stroški, nam obvezno posredujte enega (ali več) od naslednjih dokumentov:

  • Sklep senata matične članice o dodelitvi statusa osebe s posebnimi potrebami, veljavno za študijsko leto, v katerem študent odhaja na mobilnost (obvezna priloga),
  • Mnenje zdravnika (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, z navedbo, katere dodatne zdravstvene storitve, terapije, pripomočke in drugo potrebujete kot udeleženec v času mobilnosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev),
  • Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo,
  • Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
  • Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,

Rok: odprt za čas trajanja projekta Erasmus+ KA1 za terciarni sektor (1.6.2017 do 31.5.2019)

Končno odločitev o dodelitvi dodatnih sredstev posameznemu upravičencu bo sprejela Nacionalna komisija programa Erasmus+.

Pojdi na vsebino