Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Cilj raziskovalnega projekta je izračunati ogljični odtis MORS znotraj vseh treh obsegov definiranega sistema, pri čemer obseg 1 predstavlja neposredne emisije dejavnosti, ki jih organizacija nadzoruje (poraba fosilnih goriv vseh vozil/aviacije, proizvodnja elektrike in toplote, ubežne emisije, itd.), obseg 2 predstavlja posredne emisije dejavnosti, ki so vezane pretežno na dobavo električne energije in toplote ter obseg 3, ki predstavlja posredne emisije zaradi proizvodov, izdelkov, investicij, storitev, poslovnih poti, itd. V primeru vojaškega sektorja to poleg najpogostejših dejavnosti obsega 3 predstavlja tudi vse investicije v orožje, nakup streliva in ostalega specifičnega vojaškega blaga.

Uporabne povezave

V ta namen je potrebno (i) natančno opredeliti meje obravnavanega sistema (enot MORS) in znotraj mej (ii) narediti podroben pregled vseh relevantnih aktivnosti, storitev in izdelkov, ki pomembno vplivajo na ogljični odtis celotnega MORS; (iii) po določitvi referenčnega leta je potrebno razviti (iv) primeren standardiziran delovni postopek zbiranja podatkov za vse neposredne in posredne dejavnosti podjetja, (v) popisati podatke vseh dejavnosti za vse tri obsege in narediti analizo inventarja, ki je osnova izračuna ogljičnega odtisa. Izračun bo izveden na podlagi emisijskih faktorjev iz preverjenih in standardiziranih baz podatkov ter analize inventarja. Identificirane bodo najvplivnejše dejavnosti znotraj posameznih obsegov za obravnavo časovno obdobje in glede na referenčno leto. Izvedeno bo vrednotenje negotovosti izračuna in podani napotki za znižanje negotovosti v prihodnje.

Na podlagi rezultatov bodo podani napotki za uvedbo ukrepov za znižanje ogljičnega odtisa MORS. V okviru analize inventarja bo predlagana izboljšava metodologije zbiranja vseh relevantnih podatkov, ki bo znatno vplivala na znižanje negotovosti izračuna. Izvedena bo scenarijska analiza najvplivnejših dejavnosti in analizirani učinki sprememb pri morebitni delni elektrifikaciji voznega parka, vpeljavi energentov na osnovi obnovljivih virov energije, nabavi izdelkov ali storitev ponudnikov z  evidentiranim in nižjim ogljičnim odtisom, optimizaciji transportnih poti, itd.

Doc. Dr. Mitja Mori, vodja projekta (mitja.mori@fs.uni-lj.si, 041 505 003)

Pojdi na vsebino