V petek, 12. 7. 2024 ob 11:00 uri bo

STEFAN SERAFIMOSKI

javno predstavil doktorsko temo  in zagovarjal seminar I. z naslovom:

Pomen omrežja in meta struktur v nanokompozitih za aplikacije fleksibilnih senzorjev

Mentorica: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: doc. dr. Alen Oseli

KSDŠ:
izr. prof. dr. Miha Brojan – predsednik
izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO)
prof. dr. Tadej Rojac (IJS)
doc. dr. Lidija Slemenik Perše – mentorica kot pridružena članica
doc. dr. Alen Oseli – somentor kot pridružen član

Komisija za zagovor seminarja I:
prof. dr. Janko Slavič
izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO)
prof. dr. Tadej Rojac (IJS)

Predstavitev bo online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNiMzk3MGYtY2ZjMS00MjI3LTgxNzUtZWQ2MjNiNTM0NzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%229d89330a-2cee-4939-a292-5139faf81711%22%7d

Pojdi na vsebino