Študentski svet

Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uradni predstavnik vseh študentov UL FS in edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Predstavniki Študentskega sveta UL FS sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju UL FS ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete.

Naloge študentskega sveta obsegajo oblikovanje mnenj o pedagoškem delu pedagoških delavcev v postopku izvolitve v naziv, imenovanje študentskih predstavnikov v organih in komisijah UL FS, sodelovanje v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in organih UL, sofinanciranje aktivnosti študentov, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, sodelovanje v delovnih telesih fakultete itd. Študentski svet razrešuje probleme, ki se tekom leta pojavijo v posameznih letnikih in je organ, na katerega se lahko študenti FS vedno zanesejo.

Vodstvo

Jošt Vadnjal, predsednik

Ana Preskar, podpredsednica

Urška Mlakar, namestnica predsednika

Marko Tacer, namestnik podpredsednice

 

Svetniki

- Leja Udovč, 1. letnik RRP

- Nejc Koželj, 2. letnik RRP

- Matija Špegel, 3. letnik RRP

- Marko Tacer, 3. letnik RRP

- Jaka Carlevaris, 1. letnik PAP

- Ana Preskar, 3. letnik PAP

- Martin Kocijančič, 2. letnik MAG

- Urška Mlakar, dodatno leto MAG

- Jošt Vadnjal, dodatno leto MAG

- Matej Drobnič, doktorski študij

- Žiga Rosec, doktorski študij

 

Dokumenti

Poslovnik Študentskega sveta UL FS.pdf

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet UL FS in Senat UL FS.pdf

 

e-pošta:              studentski.svet@fs.uni-lj.si

Facebook:          https://www.facebook.com/ssulfs

št. sobe:              802A

 

uradne ure:        vsaka prva sreda v mesecu, 10.00-11.00

 

naslov:   Študentski svet UL FS

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6

1000 Ljubljana