Combined learning model for vocational education in the field of mechanical engineering and development of competencies of students and teachers for digital education

 

 

 

Namen projekta

Namen projekta je vzpostavitev kombiniranega učnega modela in digitalnega učnega okolja z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Kombiniran učni model bo temeljil na digitalni učni platformi; z namenom njegovega delovanja bodo razvita tudi nova digitalna orodja in vsebine, kar bo omogočilo razvoj novih praks poučevanja oz. modernizacijo obstoječih. V sodelovanju vseh partnerjev bomo razvili več interaktivnih učnih gradiv za dijake in učitelje.

 

 

Skozi aktivnosti vzajemnega učenja, ki bodo opolnomočile učitelje strokovnih predmetov, bo projekt omogočil izmenjavo znanj in dobrih praks ter potreb različnih deležnikov (industrija, fakultete, učitelji, ravnatelji in strokovno osebje) z namenom pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

Cilji projekta

   • Partnerstvo med izobraževalnimi in drugimi institucijami (gospodarstvo, industrija, izobraževalne in raziskovalne institucije).
   • Širjenje dobrih praks s pomočjo projektnega partnerja z Norveške.
   • Razviti kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča hibridno poučevanje in učenje z možnostjo implementacije tudi v višje šole.
   • Razviti interaktivna učna gradiva za dijake na strokovnem programu strojništva.
   • Usposabljanje učiteljev v srednjem strokovnem izobraževanju in posledično dvig njihovih digitalnih in drugih kompetenc, potrebnih za poučevanje v 21. stoletju.
   • Usposabljanje multiplikatorjev/mentorjev, ki bodo znanje prenašali na nove učitelje.
   • Prenašanje rezultatov še na druga strokovna področja.
   • Prispevati k večji motivaciji žensk za vključevanje v tehnične poklice.

 
Pričakovani rezultati

   • Vzpostavljena mreža partnerstva in izvedenih devet aktivnosti vzajemnega učenja, vključno z mednarodnim študijskim obiskom na Norveškem..
   • Razvit kombiniran učni model in nadgrajena digitalna platforma za podporo izvedbe ter rabo digitalnih orodij in novih praks poučevanja.
   • Izveden pilot v 6 šolskih centrih v Sloveniji, ki bo usposobil vsaj 12 strokovnih delavcev in 3 multiplikatorje, ki bodo digitalno kompetentni ter bodo posedovali ključne kompetence za izvedbo kombiniranega učnega modela.
   • Izvedenih 6 usposabljanj ter 3 aktivnosti vzajemnega učenja za pridobivanje digitalnih kompetenc in spretnosti 21. stoletja učiteljev strokovnega programa strojništvo.
   • Razvitih 5 interaktivnih učnih gradiv za dijake na strokovnem programu strojništva in 2 digitalna priročnika za rabo digitalne platforme ter pridobivanje digitalnih kompetenc za učitelje strokovnih predmetov v srednješolskih programih strojništva.

Sodelujoči partnerji v projektu
Založba Rokus Klett (nosilec projekta)
Center za poslovno usposabljanje pri GZS
Center RS za poklicno izobraževanje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Šolski center Novo mesto
Založba Gyldendale (Norveška)

Obdobje izvajanja projekta
1.6.2022 – 30.4.2024

Finančna podpora
Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje (Akademija za kombinirano učenje) sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296,00 evrov.

Več o projektu
Študijski obisk projektnih partnerjev na Norveškem

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pojdi na vsebino