slika32

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 1. julija 2018 objavilo javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo na javni razpis, kot projekt »Študenti UL v delovnem okolju«.  Skupaj je projekte predlagalo 23 članic.

Vsi predlagani projekti so bili odobreni in se že izvajajo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja.

Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje.

Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem. Omogočen bo prispevek k vzpostavitvi institucionalnega okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področij »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa. Znotraj posameznih področij je kot konkreten primer opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju; v okviru slednjega, tam kjer relevantno, tudi z vzpostavitvijo mostu oziroma kontinuiranega, dolgoročnejšega sodelovanja, med strukturami upravljanja S4 – Strateško- razvojnimi inovacijskimi partnerstvi- SRIP, oblikovanimi okrog razvojnih prednostnih področij Slovenije opredeljenih v S4 in visokošolskimi zavodi oziroma njihovimi študenti.

 Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja za izboljšanje kompetenc potrebnih za ustvarjanje delovnih mest in omogočanje lažjega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev.

 

Višina odobrenih sredstev je 1.084.100,00 EUR

 

Rok za izvedbo operacije: do 31. 8. 2023

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Pojdi na vsebino