Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Vsebinski opis projekta

Raziskovalni projekt naslavlja izzive doseganja trenutno aktualnih in prihodnjih okoljskih ciljev, ki so usmerjeni v znižanje izpustov onesnažil in porabe energije ter povečanje stopnje trajnostnosti prometa v Republiki Sloveniji. Prihodnji evropski cilji, ki so in bodo implementirani tudi v nacionalne smernice in zaveze bodo doseženi zgolj ob implementaciji dovolj ambicioznih ukrepov na ravni držav članic EU, saj morajo prihodnji ukrepi na področju prometa simultano naslavljati zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje izpustov toksičnih onesnažil in zmanjšanje porabe energije v vseh sektorjih prometa, pri čemer imajo gospodarske javne službe javnega potniškega prometa znaten vpliv na dosego zastavljenih ciljev.

Raziskovalni projekt se osredotoča na pripravo strokovnih podlag, zasnovo baze podatkov in razvoj simulacijskega modela vozila za izračun energetskega in okoljskega odtisa za podporo odločevalnih procesov na področju izvajanja gospodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS_JPP) v Republiki Sloveniji z vidika naslavljanja prihodnjih nacionalnih in evropskih okoljskih ciljev in je razdeljen na 6 povezanih sklopov, ki v sosledju omogočajo razvoj metod in orodij za celosten pristop k optimizaciji prehoda na alternativne pogonske sklope in energijske vektorje v sistemu javnega potniškega prometa.

Faze projekta in njihova realizacija:Projekt je razdeljen v 6 sklopov s sledečimi cilji:

1.            Pregled obstoječega stanja na področju rabe fosilnih in obnovljivih kapljevitih in plinastih goriv, električne energije, izpustov onesnažil ter toplogrednih plinov in polnilne infrastrukture v Republiki Sloveniji na področju celotne države in prometnega sektorja.

2.            Zasnova metodologije vrednotenja energetskega in okoljskega odtisa vozil in izvedba meritev v realnem prometnem toku v slovenskem okolju na vozilih javnega potniškega prometa.

3.            Izgradnja strukturirane empirično osnovane več-dimenzionalne baze podatkov, ki omogoča določitev izpustov onesnažil in porabe energije sodobnih vozil, uporabljanih v sistemu javnega potniškega prometa v Sloveniji, glede na vozni cikel analiziranega vozila.

4.            Izdelava simulacijskega orodja za sklopljeno analizo dinamike vozila in izračun porabe energije ter izpustov toplogrednih plinov in toksičnih onesnažil za različne pogonske sklope in energijske vektorje.

5.            Prenos znanja, izkušenj in možnosti uporabe simulacijskega orodja iz prejšnje točke vsem deležnikom s ciljem vrednotenja ukrepov na področju doseganja prihodnjih evropskih in nacionalnih okoljskih ciljev in izračunov stroškov na širšem sektorju transporta v RS.

6.            a.) Izvedba analize vpliva uvajanja vozil z različnimi pogonskimi sklopi na doseganje ciljev v skladu z obstoječo nacionalno in evropsko zakonodajo, strategijami, resolucijami in načrti, ki morajo biti tekom celotnega projekta ustrezno posodabljani; b.) Vrednotenje vpliva na izpuste onesnažil, izpuste toplogrednih plinov, porabo energije in ekonomski aspekt različnih pogonskih sklopov in obnovljivih goriv v sistemu javnega potniškega prometa.

 

Rezultati projekta naslavljajo vse cilje razpisane teme in so ključni gradnik za optimizacijo izvajanja gospodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS_JPP) v Republiki Sloveniji in podporo odločevalnim procesom s ciljem doseganja prihodnjih nacionalnih in evropskih okoljskih ciljev ob upoštevanju ekonomskega vidika prehoda na alternativne pogonske sklope in goriva.

 

Pojdi na vsebino