Namen projekta LEAP

Razvoj prihodnje generacije napredne funkcionalne embalaže, ki bo vključevala biomaso tujerodnih invazivnih rastlin in omogoča proizvodnjo novih visoko zmogljivih embalažnih rešitev.

Projekt se osredotoča na problematiko industrijskega pakiranja težjih industrijskih izdelkov, kjer v tem trenutku ni alternativ embalaži iz EPS (stiropora). Projekt s trajnostnim prehodom v krožno gospodarstvo, ki temelji na biorazgradljivosti, zmanjševanju porabo virov surovin in hkrati obravnava problem recikliranja odpadkov iz tujerodnih invazivnih rastlin, prispeva k uresničevanju Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

 

Cilji projekta LEAP

Razvoj in prikaz rešitev oblikovanja zaščitne embalaže iz lignoceluloznih rastlinskih vlaken, ki bo predstavljala alternativo EPS embalaži tudi za težje in transportno bolj obremenjene izdelke. Ta cilj bo prispeval k izvedenim ukrepom za krožno gospodarstvo ter hkrati k povečanemu uveljavljanju načel krožnega gospodarstva.

EU načrt za učinkovito rabo virov in krožno gospodarstvo predstavlja okvir za nove cilje EU ravnanja z odpadki glede ponovne uporabe, recikliranja in odlaganja na odlagališča. Predlagani projekt bo prispeval k uresničevanju ciljev na področju zmanjšanja rabe virov, povečanja recikliranja in ponovne uporabe, zmanjšanja odlaganja in sežiganja odpadne embalaže, kar bo posledično zmanjšalo emisije toplogrednih plinov in onesnaženje z mikroplastiko. S prehodom iz EPS embalaže na bio-celulozno embalažo bo to direktno vplivalo na zmanjšanje emisij CO2, kar je skladno z akcijskim načrtom evropskega krožnega gospodarstva, ki je pomemben steber evropskega zelenega dogovora. Papirno embalažo je možno reciklirati ter kompostirati.

Specifični cilji projekta:

  • Vzpostavitev krožnega poslovnega modela za oblikovanje in proizvodnjo industrijske embalaže iz alternativne celuloze vlaken.
  • Vzpostavitev učne in predstavitvene zveze za razširjanje znanja za oblikovanje industrijske embalaže na podlagi alternativnih celuloznih vlaknih.
  • Predstavitev razvitega krožnega poslovnega modela embalaže za gospodinjske aparate iz alternativnih celuloznih vlaken.

 

Pričakovani rezultati LEAP

  • Demonstriran koncept razvoja industrijske embalaže iz alternativnih celuloznih vlaken za težje industrijske proizvode.
  • Demonstracija krožnega sistema zbiranja tujerodnih rastlin ter demonstracija možnosti priprave ter predelave v industrijsko embalažo za gospodinjske aparate.
  • Razvit inovativni odprtokodni spletni ekspertni sistem, ki omogoča načrtovanje novih eko-embalažnih proizvodov v smeri učinkovite rabe lokalnih obnovljivih surovinskih virov.
  • Izvajanje učno-demonstracijskih aktivnosti za namen izobraževanja in ozaveščanja o pomenu okolju prijazne embalaže iz alternativnih celuloznih vlaken.
  • Demonstracija krožnega sistema zbiranja tujerodnih rastlin ter demonstracija možnosti priprave ter predelave v industrijsko embalažo za gospodinjske aparate.

 

Sodelujoči partnerji v projektu:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS), Slovenija (nosilec projekta)

Inštitut za celulozo in papir (ICP), Slovenija

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (GOR), Slovenija

Surovina d.o.o. (SUR), Slovenija

SINTEF AS (SIN), Norveška

 

Obdobje izvajanja projekta: 1.10.2022 – 30.4.2024

 

Finančna podpora

Projekt Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken (LEAP) sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 439.931,56 evrov.

 

Več o projektu LEAP

 

 

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pojdi na vsebino