Študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za napredovanje v višji letnik/ponovni vpis, imate možnost oddati vlogo z dokazili za izjemno napredovanje v višji letnik ali podaljšanje statusa študenta v skladu s Pravilnikom o obravnavi vlog študentov ter 125. in 126. členom Statuta UL.

Po Pravilniku o obravnavi vlog študentov (objavljenim na spletni strani) se izjemno napredovanje v višji letnik/podaljšanje statusa študenta lahko dovoli, če je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta (pavzerji š. l. 2022/23 vlog ne oddajajte).

125. člen Statuta UL (napredovanje v višji letnik):
»Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.
Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Članica v svojih pravilih opredeli okoliščine in dokazila, s katerimi študent izkazuje upravičene razloge.«

126. člen Statuta UL (podaljšanje statusa študenta):
»V primerih, ko zakon tako določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.«

Ustrezna dokazila, ki jih mora študent predložiti v primeru, da prosi za izjemno napredovanje v višji letnik ali podaljšanje statusa študenta (prošnjo brez priloženih zahtevanih dokazil se zavrže), so:

  • Starševstvo: Otrokov izpisek iz rojstne matične knjige.
  • Daljša bolezen študenta: Ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati diagnozo in trajanje bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi ter natančno navedeno časovno obdobje (datumsko od-do), v katerem je bil študent popolnoma nezmožen za študij oziroma opravljanje študijskih obveznosti. <br/V skladu z 2. členom Pravilnika o obravnavi vlog študentov morajo študentje v primeru zdravstvenih težav zdravniška potrdila dostaviti v študentski referat takoj oz. najkasneje v 14 dneh po zaključku zdravljenja. Komisija zdravniška potrdila, izdana v mesecu avgustu in septembru NE bo upoštevala.
  • Izjemne družinske in socialne okoliščine: Pisno potrdilo, ki ga izda pooblaščeni zavod (socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd.) in dokazuje, da so ti razlogi bistveno vplivali na uspešnost študenta v času študija.
  • Priznan status osebe s posebnimi potrebami in s posebnim statusom: Za študente, ki imajo priznan status študenta s posebnimi potrebami, posebna potrdila niso potrebna.
  • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah: Pisno potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega je točno razvidna vrsta, čas in trajanje prireditve, za športnike tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o
  • Aktivno sodelovanje v organih univerze: Potrdilo o sodelovanju v organih UL (po 31. členu Statuta UL so to: Senat UL, Upravni odbor UL, Študentski svet UL) z navedbo funkcije in dela, ki ga študent opravlja, in z izkazom prisotnosti.
  • Drugo (izredne razmere v primeru naravne nesreče): Študent mora v prošnji podrobno pojasniti, kako so ga poplave prizadele, zaradi katerih obveznosti ni mogel opraviti in priložiti vsa dokazila, s katerimi lahko prošnjo utemelji (ustrezno dokazilo je: kopija prijave škode pri zavarovalnici ali kopija prijave škode pri republiških, občinskih ali drugih organih, ki vodijo evidence prijav škode in prošenj za pomoč prizadetim ali uradno potrdilo o prostovoljni pomoči pri odpravljanju posledic poplav in neurij; iz potrdila mora biti razviden čas trajanja pomoči).

Vlogo izpolnite preko sistema VIS ter jo z dokazili pošljite priporočeno po pošti ali jo oddajte osebno v študentski referat med uradnimi urami najkasneje do vključno četrtka, 7. 9. 2023. Vlogo oddajte tudi preventivno, v primeru, da še niste prejeli rezultatov vseh izpitnih rokov. Naknadno oddanih prošenj komisija NE bo obravnavala.

Rezultati obravnavanih vlog bodo objavljeni v VIS-u najkasneje do 15. 9. 2023.

 

Študentski referat

Pojdi na vsebino