Pozdravljeni,

jutri, 22. 8. 2023, se pričnejo vpisi v višji letnik in dodatno leto za š. l. 2023/2024 in bodo potekali do petka, 22. 9. 2023, zato morate pravočasno (najkasneje do petka, 22. 9. 2023) opraviti pogoje za vpis v višji letnik.

Prosim vas, da v sistemu VIS sproti preverjate svoje opravljene obveznosti. Na osnovi opravljenih obveznosti se bodo dnevno preverjali pogoji za vpis v višji letnik in s tem odpirali vpisni listi. Bodite pozorni tudi na odprte finančne obveznosti. Kljub izpolnjevanju vpisnih pogojev se vam vpisni list ne bo aktiviral, če boste imeli še neporavnano šolnino, vpisnino, obveznosti do knjižnice, itd.

Vsa obvestila in priloge za vpis so objavljene na spletni strani FS: https://www.fs.uni-lj.si/sporocila-za-studente/iii-stopnja/navodila-za-vpis-v-studijsko-leto-2023-2024-na-doktorski-studijski-program/

______________________________________________________________________
REDNI VPIS V VIŠJI LETNIK:

22. 8. 2023, se bodo v sistemu VIS odprli vpisni listi tistim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. V primeru, da boste pogoje za vpis izpolnili kasneje, vam bomo odrli vpisni list takoj, ko bomo v ŠR prejeli prijavnico/e, s katerimi izpolnite pogoje za vpis.

Pogoji za vpis:
Vpis v 2. letnik: opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 ECTS.
Vpis v 3. letnik: opravljene vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na Senatu UL FS.
Vpis v 4. letnik: potrjena tema doktorske disertacije tudi na Senatu UL.

Vpis bo potekal najkasneje do petka, 22. 9. 2023. Računi za vpisnino in šolnino boste prejeli preko e-pošte in VIS-a.
______________________________________________________________________
VPIS V DODATNO LETO:

Vsi študenti 4. letnika, ki imate v š. l. 2022/23 status študenta, vam pripada dodatno leto in že imate pripravljene vpisne liste. Za dodatno leto se šolnina ne zaračunava, temveč je potrebno le plačilo prispevkov za študij v znesku 32,85 EUR (z opcijo pošiljanja SMS pa 37,85 EUR).

Vpis bo potekal najkasneje do petka, 22. 9. 2023. Računi za prispevke za študij boste prejeli preko e-pošte in VIS-a.
V kolikor se ne boste vpisali v dodatno leto, nam le to sporočite preko e-pošte na naslov fs.doktorski@fs.uni-lj.si.
______________________________________________________________________
VPIS V IZJEMNIH PRIMERIH IN ODDAJA ŠTUDENTSKIH PROŠENJ (oddaja prošenj od 4. 9. 2023 do 8. 9. 2023)

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali želite podaljšati status študenta in imate za to upravičene razloge v skladu s 125. in 126. členom Statuta UL, morate oddati prošnjo z dokazili od 4. 9. 2023 do 8. 9. 2023.

125. člen (napredovanje v višji letnik):
»Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.
Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Članica v svojih pravilih opredeli okoliščine in dokazila, s katerimi študent izkazuje upravičene razloge.«

126. člen (podaljšanje statusa študenta):
»V primerih, ko zakon tako določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.«

V primeru, da predvidevate, da vam pogoje za vpis ne bo uspelo izpolniti, morate oddati PROŠNJO ZA VPIS. Vlogo izpolnite preko sistema VIS, jo podpišete ter jo z dokazili pošljite po e-pošti na naslov fs.doktorski@fs.uni-lj.si ali priporočeno po klasični pošti ali pa jo osebno oddajte v Študentski referat najkasneje do vključno 8. 9. 2023. Pred oddajo prošnje v Študentski referat (po e-pošti ali osebno), jo mora odobriti tudi mentor: z opombo na vlogi, da se strinja z oddajo vloge in s podpisom (digitalnim ali lastnoročnim). Naknadno oddanih prošenj in prošnje brez priloženih ustreznih dokazil, komisija NE bo obravnavala in se zavržejo.

Rezultati obravnavanih vlog bodo objavljeni v VIS-u najkasneje do 20. 9. 2023. Vpis, na osnovi pozitivno rešene prošnje, bo do petka, 22. 9. 2023.

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO DALJŠI PREKINITVI

V primeru, da ste študij prekinili za dve oz. več let, vam mora Komisija za doktorski študij (KDŠ) naprej odobriti nadaljevanje oz. dokončanje študija. V ta namen morate na KDŠ predložiti vlogo, ki je v prilogi. Naslednja seja KDŠ, kjer se bo ta vloga lahko reševala je v ponedeljek, 18. 9. 2023, vlogo pa morate oddati en teden pred sejo, tj. do ponedeljka, 11. 9. 2023.

V vednost: Študenti vpisani na 3-letni DR študijski program, ki se niso vpisali v vse letnike oz. tisti, ki so vpisali že vse letnike, pa nimajo potrjene teme doktorske disertacije s strani UL, lahko nadaljujejo študij le s prestopom na 4-letni DR študijski program. Vpis v višji letnik je mogoč v času vpisov (sredi študijskega leta vpis ni možen) in bo omogočen, ko opravite obveznosti in pogoje po 4-letnem DR študijskem programu za vpis v višji letnik, v skladu z izdano odločbo o nadaljevanju in dokončanju študija (128. sklep Statuta UL in 49. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL).

128. člen Statuta UL:
»Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.«

49. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL
»Če doktorand doktorske disertacije ne odda v roku iz prvega odstavka 47. člena tega pravilnika, lahko na članici UL vloži prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje doktorskega študija. Pristojni organ članice na podlagi prošnje doktoranda ter mnenja mentorja in morebitnega somentorja odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija. V primeru pozitivne odločitve o nadaljevanju oziroma dokončanju doktorskega študija pristojni organ članice izda sklep, v katerem določi obveznosti, ki jih mora doktorand za nadaljevanje oziroma dokončanje študija opraviti, vključno z rokom za prijavo dispozicije doktorske disertacije, ki ne sme biti daljši od dveh let.
Doktorand prijavi dispozicijo doktorske disertacije v roku, ki ga je s sklepom iz prejšnjega odstavka določila članica, in najpozneje v roku dveh let od potrditve dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL odda izdelano doktorsko disertacijo. Če doktorand v roku, ki ga je določila članica, ne prijavi dispozicije doktorske disertacije, če Senat UL ne potrdi dispozicije doktorske disertacije ali če doktorand v predpisanem roku ne odda izdelane doktorske disertacije, doktorskega študija na istem področju ne more dokončati.
Če ima doktorand več kot dveletno prekinitev študija in še ni imel potrjene dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL, se možnost za nadaljevanje oziroma dokončanje študija presoja skladno z določili Statuta UL.
Doktorand, ki mu je bilo odobreno nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi, zaključi študij po trenutno veljavnem študijskem programu.«

Z lepimi pozdravi,
Študentski referat

 

FOR ENGLISH, PLEASE STAY ON THIS ANNOUNCEMENT AND SELECT ENGLISH LANGUAGE at the right top of the page.

Pojdi na vsebino