Prijavni roki za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva:

 • Prvi prijavni rok bo potekal od 20. februarja do 20. marca 2024.
 • Drugi prijavni rok bo razpisan le v primeru prostih vpisnih mest po končanem prvem prijavnem roku in bo potekal od 21. do 27. avgusta 2024.
  Morebitna prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 19. avgusta 2024.

Prijavni roki za tujce iz držav nečlanic Evropske unije:

 • Prvi prijavni rok bo potekal od 20. februarja do 19. aprila 2024.
 • Drugi prijavni rok bo potekal od 3. in 4. septembra 2024.
  POZOR: Na drugem prijavnem roku lahko oddajo prijavo le tisti kandidati, ki so se prijavili že v prvem prijavnem roku in niso bili sprejeti, ter imajo odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano v prvem prijavnem roku ALI kandidati z odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano do leta 2005 ALI kandidati z mednarodno in evropsko maturo.

Vsi kandidati prijavo za vpis oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vse podrobne informacije prijavno-sprejemnega postopka so objavljene v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) in vzporedni študij bo potekal od 1. do 16. septembra 2024.

Vsi kandidati prijavo za vpis oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vse podrobne informacije prijavno-sprejemnega postopka so objavljene v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Vpis v višji letnik

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa UL FS, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi UL FS v prijavno-sprejemnem postopku, ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Vzporedni študij

Študent, vpisan na dodiplomski (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enoviti magistrski študijski program na Univerzi v Ljubljani, ki želi študirati vzporedno na dodiplomskem (univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem) študijskem programu UL FS, mora izpolnjevati osnovne pogoje za vpis v ta program. Poleg tega, mora izpolnjevati tudi pogoje za vpis v višji letnik študija na matični fakulteti in imeti soglasje matične fakultete za vzporedni študij na UL FS. Vzporedni študij je možen šele po uspešno končanem najmanj 1. letniku študija na matični fakulteti in ni mogoč po zaključku zadnjega letnika ali v času dodatnega leta študija na matični fakulteti.

Pogoji za vpis

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • splošno maturo,
 • poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
 • zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
 • *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi  30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature matematika 20% točk,
 • uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali  računalništvo ali lesarstvo ali elektronske komunikacije pri poklicni maturi 20% točk.

kandidati iz točke c)  glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
 • uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu  oz.  v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu  20% točk.

Pogoji za vpis

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,
 • kdor je z zaključnim izpitom končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
 • *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi 20% točk,
 • uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali računalništvo ali lesarstvo ali elektronske komunikacije pri poklicni maturi 20% točk.

kandidati iz točke c) glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku  srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
 • uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk.

Vpis v 1. letnik

Prvi prijavni rok

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v prvem prijavnem roku, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka prejeli najkasneje do 22. julija 2024. Vsem sprejetim kandidatom bomo obvestilo o vpisu poslali najkasneje do 29. julija 2024 po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis). Vpisi pa bodo potekali predvidoma od 31. julija do 14. avgusta 2024.

Drugi prijavni rok

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v drugem prijavnem roku, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka prejeli najkasneje do 23. septembra 2024. Vsem sprejetim kandidatom bomo obvestilo o vpisu poslali 25. septembra 2024 po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis). Vpisi pa bodo potekali do 30. septembra 2024.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode) in vzporedni vpis

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) in vzporedni vpis, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka in obvestilo o vpisu prejeli po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis) najkasneje do petka, 20. septembra 2024Vpisi pa bodo potekali do 27. septembra 2024.

Pojdi na vsebino