Dinamika strojev

Nosilci: prof. Boltežar Miha

Opis predmeta

Dinamika rotacijskih strojev, masna ter magnetna neuravnoteženost. Torzijska ter upogibna nihanja vrtecih delov. Zagotavljanje vibroizolacije rotacijskih strojev: zmanjševanje prenosa sile na podlago ter zašcita strojev pred nihanji podlage. Dinamika prožnih rotorjev. Dolocevanje kriticnih obratov vecmasnih rotorjev. Vpliv strukturnega dušenja, togosti ter dušenja drsnih ležajev. Vpliv togosti kotalnih ležajev. Masno modalno uravnotežanje prožnih rotorjev. Dinamika batnih strojev, uravnotežanje kolencastih gredi. Vibroizolacija pri batnih strojih. Aproksimativne metode pri obravnavi nihanj, Ritz- Rayleighova metoda. Meritve vibracij strojev, uporaba izmerjenih vibracij za identifikacijo napak ter spremljanje stanja strojev. Digitalno procesiranje signalov, deterministicni ter nakljucni signali. Integralska Fourierjeva transformacija. Spektralne analize, pojem mocnostnega spektra. Vpliv casovnih oken, pomen vzorcenja, povprecenja, dinamicni obseg signala. Diskretna Fourierjeva transformacija: direktna ter interpretacijska izvedba. Valcna transformacija. Casovnofrekvencne transformacije. Interakcija clovek-vibracija.

nazaj na seznam