Tehnologija materialov

Opis predmeta

Eno in več-komponentni sistemi. Določanje mikrostrukturnih premen. Strjevanje taline: Termodinamični in kinetični popis strjevanja kovin, ohlajanje taline, nukleacija v talinah, kristalizacija, kristalne meje, dendritske strukture, lastnosti litih delov. Litje v ingote, kontinuirno litje, oblikovno litje, tlačno litje, pravila dobrega litja, sprememba diagrama stanja pri povečani hitrosti ohlajanja, segregacija, napake in poškodbe zaradi krčenja taline pri strjevanju in nadalnjem ohlajanju taline, lunkerji, plinski mehurčki i poroznost, zaostale napetosti, popačenje. Ternarne in več-komponentne zlitine: nastanek in uporaba ternarnih diagramov. Pregled zlitin z intermetalnimi spojinami. Vpliv hitrosti ohlajanja jekla na nastalo mikrostrukturo: Počasno ohlajanje, hitro ohlajanje – kaljenje, gasilna sredstva in faze kaljenja. Kontinuirni in izotermni diagrami ohlajanja: Konstrukcija TTT diagramov, mehanizem in morfologija nastanka perlita in bainita, martenzitna transformacija. Kaljivost in prekaljivost: Preizkus po Jominy-ju in po Grossmanu, vpliv vsebnosti ogljika in legirnih elementov, vplivi mase in hladilnega sredstva, velikosti avstenitnih zrn. Vpliv legirnih elementov na kinetiko kontinuirne in izotermne transformacije avstenita, izbira načinov toplotne obdelave orodnih jekel, mehanske lastnosti jekel s sekundarnim utrjevanjem, popustne karakteristike, napake pri kaljenju orodnih jekel. Napetosti in razpoke pri kaljenju kot posledica termičnih in transformacijskih napetosti. Lokalno in površinsko kaljenje. Kemo-termični postopki utrjevanja površin: Cementiranje, nitriranje, karbonitriranje. Preoblikovalni procesi v toplem in hladnem stanju, stanje in lastnosti materiala po termo-mehanski obdelavi z vidika mikrostrukture, deformacija potrebna za zaključek rekristalizacije, razlike med litim materialom in toplo ali hladno plastično deformiranim materialom. Primerjava preoblikovalnih procesov za izdelavo različnih izdelkov za železne, neželezne in nekovinske materiale ali kompozite.

nazaj na seznam