Matematika 2

Opis predmeta

Definicija nedoločenega in določenega integrala, metode integracije - integrali elementarnih funkcij, vpeljava nove spremenljivke, integracija po delih, posplošeni integral. Uporaba infinitezimalnega računa – ploščina lika, dolžina loka, prostornina in površina teles, masno središče, ekstremalni problem. Osnovni pojmi iz teorije diferencialnih enačb realne funkcije ene spremenljivke – enačba z ločljivima spremenljivkama, homogena, linearna diferencialna enačba 1. reda, Bernoullijeva, Lagrangeova, Clairotova, linearna diferencialna enačba 2. reda. Linearna algebra: sistemi linearnih enačb, Gaussov postopek eliminacije, determinante, Cramerjevo pravilo, matrike, rang matrike, lastne vrednosti in lastni vektorji.

nazaj na seznam