Marko Hočevar, Matevž Dular
2016
150 str.
ISBN 978-961-6980-25-8

Enotna cena: 13,00 €

Uvodna beseda avtorjev

Na področju diagnostike v okoljskem strojništvu na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani in tudi širše v Sloveniji v preteklosti ni bilo na voljo primernega učbenika. Vsebina učbenika Diagnostika v okoljskem strojništvu je prilagojena programu študentov 2. letnika Magistrskega študijskega programa II. stopnje strojništvo – Razvojno raziskovalni program na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Upava, da bo učbenik dobro služil študentom na smeri programa Energetsko in procesno strojništvo in na interdisciplinarni  smeri Okoljsko strojništvo.
Številne svetovne založbe so izdale učbenike in znanstvene monografije s področja okoljskega inženirstva, npr. Vesilind in sod. (1982) ali Weiner in sod. (2003). Omenjeni učbeniki obravnavajo celotno področje okoljskega inženirstva. Običajno to vključuje poglavja o plinih, vodi, trdnih snoveh, nevarnih odpadkih, hrupu, radioaktivnosti, reaktorjih, poglavje o kinetiki kemijskih reakcij, snovnih in energijskih bilancah, ekosistemih, inženirskem računanju itd. Dodatno npr. v poglavjih o vodi in hrupu avtorji ločeno obravnavajo merjenje in odstranjevanje onesnažil v vodi ali plinu. Taka obravnava močno presega obseg snovi, ki jo je mogoče predavati v okviru posameznega predmeta na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani.
V učbeniku sva se osredotočila na teme s področja energetskega in delno procesnega strojništva. Za študenta strojništva sta najpomembnejši temi merjenje in odstranjevanje onesnažil iz dimnih plinov termoelektrarn in izpušnih plinov motorjev z notranjim zgorevanjem. Poglavje o merjenju onesnažil in odstranjevanju iz vode je krajše. V učbeniku ne obravnavava hrupa, ker je v celoti obravnavano pri dveh drugih predmetih, ki se predavata na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Prav tako ne obravnavava radioaktivnosti.
Zahvaljujeva se vsem, ki so pripomogli k nastanku tega učbenika. Za strokovno pomoč, slikovno gradivo, komentarje, popravke in predloge za dopolnitve učbenika se zahvaljujeva kolegom dr. Samuelu Rodmanu Oprešniku iz Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost, dr. Igorju Kuštrinu iz Laboratorija za termo energetiko s Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, mag. Gašperju Raku iz Katedre za mehaniko tekočin z laboratorijem s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani ter Borisu Kraševcu iz podjetja Ursa Slovenija. Za pomoč pri strokovnem  izrazoslavju se zahvaljujeva prof. Ferdinandu Trencu.
Zahvaljujeva se tudi izr. prof. dr. Andreju Senegačniku iz Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani in prof. dr. Niku Samcu iz Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru, ki sta pred izidom učbenik v celoti temeljito pregledala, ga ustrezno popravila ali predlagala razširitve posameznih delov snovi.
Zahvaljujeva se tudi kolegu Alešu Malneršiču, ki je sodeloval pri zasnovi in skrbno pripravil slikovno gradivo, in Andreji Cigale za lektoriranje učbenika. Zahvaljujeva se tudi podjetju Ursa Slovenija, ki je dovolilo objavo slik ter dr. Igorju Kuštrinu, izr. prof. dr. Andreju Senegačniku, dr. Samuelu Rodmanu Oprešniku iz Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Gašperju Raku, dr. Sabini Kolbl in Mateju Sečniku iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani, ki so prispevali slikovno gradivo za učbenik.
Vsem uporabnikom učbenika želiva, da bi v njem našli želene podatke ter da bi ga koristno uporabljali v času študija in kasneje ob delu.

 

Avtorja Marko Hočevar in Matevž Dular

 

Pojdi na vsebino