Aleksander Čičerov
2011
45 str.
ISBN 978-961-6536-46-2


Cena: 6,00 €

Uvodna pojasnila

22. maja 1992 je Slovenija postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov. Že 12. junija istega leta je postala tudi članica Mednarodne organizacije civilnega letalstva (lCAO). S tem je bil izpolnjen pogoj, da so letala slovenskega prevoznika Adrije Airways lahko spet začela neovirano leteti.

Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je Skupščina Republike Slovenije odločila, da na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo1. To je veljalo tudi za Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu (Čikaška konvencija). Predsednik države dr. Janez Drnovšek je 19. maja 1992 obvestil državnega sekretarja Združenih držav Amerike (depozitarka Čikaške konvencije), da se Slovenija šteje zavezano k Čikaški konvenciji. Takrat, leta 1992, je Slovenija razpolagala z uradnim besedilom Čikaške konvencije, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe v angleškem izvirniku in srbohrvaškem prevodu. V taki obliki je Slovenija Čikaško konvencijo tudi nasledila.

Slovenija je kot polnopravna članica lCAO ratificirala nekaj protokolov, ki spremmjajo Čikaško konvencijo2. S slovenskim prevodom sprememb je Čikaška konvencija prvič dobila tudi delen uraden slovenski prevod.

S posodobljenim slovenskim prevodom Čikaške konvencije želimo zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi tega, ker nimamo uradnega slovenskega prevoda in omogočiti študentom Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki se izobražujejo na področju civilnega letalstva, da se z materijo Čikaške konvencije srečajo v svojem materinem jeziku. Avtor je pri tem izhajal iz zadnje verzije Čikaške konvencije, ki se nahaja v dokumentu lCAO (Doc. 7300/9) Pri tem je upošteval terminologije veljavnega Zakona o civilnem letalstvu, uradnega srbohrvaškega prevoda, ki je bil objavljen v izdaji Uradnega lista SFRJ – Mednarodne pogodbe3, neuradnega prevoda, ki ga je pripravila skupina sodelavcev na Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo in ga objavila v reviji KRILA 1992 (str. 9-39) in uredbe Vlade RS iz leta 2000, ki je ratificirala 13 sprememb Čikaške konvencije. Koristna pripomočka pri posodobljanju besedila Čikaške konvencija pa sta bila tudi Slovensko – angleški letalski slovar mag. Alenke Kukovec in Letalski razlagalni slovar Dominika Gregla4. Avtor je upošteval tudi razlage v zvezi s poimenovanjem ‘zrakoplov in letalo’ iz Aneksa 7 (5. izdaja, julij 2003) – k Čikaški konvenciji (Nacionalnost zrakoplovov in registracijske oznake)5. Za vse morebitne napake ali neskladnosti prevoda odgovarja avtor (aleksander.cicerov@gov.si).

Za primerjavo so slovenskemu besedilu Čikaške konvencije dodana še besedila v uradnih jezikih lCAO (francoskem, španskem in ruskem).

 

1 Glej bolj podrobno v A .Čičerov, Mednarodno letalsko pravo, Uradni list Republike Slovenije, 2009, str. 119-121.

2 Glej Uradni list RS, št. 17/00 – Mednarodne pogodbe, št. 3/00.

3 Medjunarodni ugovori FNRJ, Sveska br. 15, 1954 (Izdanje Državnog sekretariata za inostrane poslove).

4 Glej A. Kukovec, Slovensko – angleški letalski slovar, Republiška uprava za zračno plovbo, 1994 in D. Gregi, Letalski razlagaini slovar, samozaložba Dominik Gregi, Pod Hrasti 31, Ljubljana, 2009.

5  ICAO International Standards, 27. 11. 2003.

 

Pojdi na vsebino