Predgovor

Linearni pristop pri obravnavanju krmilnih sistemov je podobno kot na drugih področjih tehnike prvi pristop s katerim s študentje seznanijo tekom študija. Kljub temu, da je na ta način možno realne sisteme le bolj ali manj natančno aproksimirati, pa linearni pristop predstavlja izhodišče pri analizi in snovanju (krmilnih) sistemov.

V tem učbeniku so najprej predstavljeni nekateri primeri krmilnih sistemov. Kljub temu, da je v današnjem času večina krmilnikov elektronskih, so v tem delu upora bljeni predvsem mehanski krmilniki, ki so, sploh za strojnike, bolj nazorni. V na daljevanju je predstavljeno modeliranje sistemov s pomočjo linearnih diferencialnih enačb in blokov nih diagramov. Ker se na področju krmiljenja pogosto uporabljata Laplaceova in Fourierova transformacija, sta le ti na kratko predstavljeni. Pri tem je poudarek na njuni uporabnosti. V nadaljevanju je zelo na kratko (kolikor pač dopu šča obseg ur pri predmetih tega področja) predstavljena analiza in sinteza krmilnih sistemov.

Za skrbno recenzijo in napotke pri pripravi teksta sem dolžan zahvalo docentu dr. Zoranu Karižu in profesorju dr. Rihardu Karbi, za založbo in tisk pa Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, ki je omogočila, da je učbenik izšel.

Vse prispevke bralcev, ki bodo opozorili na napake ali netočnosti ali pa bodo pre dlagali spremembe, ki bodo omogočile boljše razumevanje obravnavane snovi, bomo ob morebitnih naslednjih izdajah z veseljem upoštevali.

 

Pisec

Pojdi na vsebino