Aljoša Peperko, Mihael Perman, Darja Rupnik Poklukar
2020, 2. dopolnjena izdaja
210 str.
ISBN 978-961-6980-69-2

Enotna cena: 11,00 €

UVOD

Če odpremo kakšen učbenik strojniških predmetov, hitro naletimo na formule, kot je recimo spodnja (Poyzeto po G. Carrington, Basic Thermodynamics, Oxford Science Pnblications, 1993, str. 147):

(∂V/∂P)T=-(∂T/∂P)V/(∂T/∂V)P.

V tej formuli se skrivata kar dve poglavji Matematike 3, primer pa ni osamljen. Matematika 3 je predmet, ki študente seznani s pojmi, ki jih bodo vedno srečevali, ko prehajajo na bolj zahtevne predmete v višjih letnikih. Pri tem je pomembno, da so na začetku vsi koncepti jasno in matematično natančno definirani, morda še bolj pa je pomembno razviti računsko vzdržljivost. Temu slednjemu je najbolj namenjen pričujoči učbenik in temu vodilu je sledil izbor nalog.

Vsebina učbenika sledi običajnemu izboru poglavij na tehniških fakultetah. Prva štiri poglavja obravnavajo funkcije več spremenljivk, od parcialnega odvajanja, iskanja ekstremov, implicitnih funkcij in integriranja. Zadnje poglavje je namenjeno osnovam vektorske analize v prostoru. Na začetku poglavij so navedene osnovne definicije, oznake in pravila za računanje, sledijo pa jim računske naloge. Večinoma gre za naloge s kolokvijev in izpitov, ki so namenjene preizkušanju praktičnega razumevanja matematičnih pojmov in razvijanju računske spretnosti. Rešitve so podane podrobno, le nekateri povsem računski koraki so izpuščeni.

Avtorji se želijo zahvaliti številnim študentom univerzitetnega študija strojništva, ki so se nalog na spletnih straneh za predmet lotili kot priprave na kolokvije in izpite. Prispevali so številne komentarje in odkrili pomanjkljivosti v formulacijah in računske spodrsljaje. Zahvala gre tudi trem recenzentom, ki so v besedilu našli še nedoslednosti in kakšno napako v rešitvah. Avtorji upamo, da bodo naloge koristen pripomoček pri študiju.

K drugi dopolnjeni izdaji: 
Avtorji smo dodali več kot 20 strani novih nalog z rešitvami in ustrezne teorije. Odpravili smo tudi nekatere nedoslednosti, ki so se prikradle v prvo izdajo.
Zahvaljujemo se vsem študentom, ki so odkrili napake v prvi izdaji in nam jih sporočili.

Pojdi na vsebino