Darja Rupnik Poklukar, Aljoša Peperko, Janez Žerovnik
2023
244 str.
ISBN 978-961-6980-97-5

Enotna cena: 12 €

Vsebina

Vsebina učbenika pokriva snov predmeta Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija v drugem letniku na novem univerzitetnem  programu strojništva na Univerzi v Ljubljani. Predmet nadaljuje obravnavo matematičnih vsebin v prvih treh semestrih in je smiselno nadaljevanje učbenikov Analiza in navadne diferencialne enačbe, Linearna algebra in vektorska analiza in Integralske transformacije in Fourierova analiza. Učbenik je zato napisan ob predpostavki, da bralec pozna vsebino prvih treh učbenikov.

Učbenik je napisan v podobnem stilu kot prvi trije. Nekatere vsebine so obravnavane bolj podrobno, z izpeljavami, v mnogih primerih pa so zaradi časovnih in prostorskih omejitev dokazi izpuščeni, bralec je usmerjen k dodatnim virom. Poskrbljeno je za primerno veliko število zgledov in nalog z rešitvami, tudi iz uporabe v strojništvu. Da bi bil učbenik bralcem bolj prijazen, je na koncu vsakega  poglavja povzetek, na koncu knjige pa seznam pojmov.

V prvem poglavju se podrobneje srečamo z reševanjem parcialnih diferencialnih enačb, predvsem valovne, toplotne in Laplaceove diferencialne enačbe, v različnih dimenzijah. Spoznamo metodo separacije spremenljivk, uporabo Fourierovih in posplošenih Fourierovih vrst. V drugem poglavju spoznamo metodo linearnega programiranja in nekaj osnov iz teorije grafov, v zadnjem poglavju pa osnove kompleksne analize, analitičnih funkcij in krivuljnega integrala kompleksnih funkcij.

Pojdi na vsebino