Tehnična akustika: Merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij

Čudina M.
2014, 2. dopolnjena izdaja
332 str.
ISBN 978-961-6536-70-7
28,00 €

Predgovor

Hrup je energija, ki jo zvočni vir spremeni v zvočno valovanje in ga nato seva v okolico v obliki zvoka ali hrupa. Hrup kot nezaželena oblika zvoka postaja čedalje hujši onesnaževalec okolja. Na delovnem mestu je hrup že dolgo eden glavnih povzročiteljev poklicnih bolezni, kakor so: akustična travma, poškodba sluha, naglušnost itn., v bivalnem in življenjskem okolju pa povzroča pri ljudeh različne vrste stresnih reakcij, moti koncentracijo za uk, študij, počitek in delo itn.

V pričujočem delu so najprej podane potrebne teoretične osnove zvoka in zvočnega valovanja v zraku, vodi in togih strukturah, definicije akustičnih veličin in njihovih ravni, ki jih na splošno uporabljamo v pogovorni komunikaciji. Prikazana je razlika med ravnijo zvočnega tlaka, zvočne intenzivnosti in zvočne moči ter razmerja med njimi. Nadalje je prikazan vpliv obratovalnih parametrov, režima obratovanja in mesta vgradnje vira v prostoru na zvočno moč, sliko sevanja in zvočni spekter.

V sliki in besedi so podani glavni viri hrupa in vibracij pri ventilatorjih, kompresorjih, črpalkah, motorjih z notranjim zgorevanjem, prometnih sredstvih (cestnih in tirničnih vozilih ter zračnih plovilih) ter nekaterih drugih virih komunalnega hrupa. Prikazani so glavni mehanizmi nastajanja hrupa pri obravnavanih virih ter postopki za identifikacijo, kvantifikacijo, analizo, merjenje in zmanjševanje hrupa. Prikazane so tudi metode in postopki za laboratorijske in terenske meritve virov hrupa po trenutno veljavnih domačih in mednarodnih standardih in pravilnikih. Nadalje je podrobno opisan postopek za merjenje zvočne ravni, spektra in slike sevanja zvočnih virov ter postopek za določanje zvočne moči zvočnih virov. Naštete so tudi prednosti in pomanjkljivosti metode merjenja zvočnega tlaka in merjenja zvočne intenzivnosti. Kolikor je bilo potrebno je opisana tudi anatomija ušesa in avdiometrija za lažje razumevanje vzrokov poškodb sluha s potrebnimi časi restitucije.

Pričujoče delo je nastajalo v želji, da bi študentom Fakultete za strojništvo v Ljubljani na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študiju olajšal študij, pri na novo ustanovljenih predmetih z enakim naslovom – Tehnična akustika. Zato je vsebina knjige zasnovana tako, da bi zadostila programu obeh šol s področja strojne stroke, čeprav je uporabna tudi pri drugih strokah tehničnih ved in medicine dela. Knjiga presega obseg učne snovi navedenih šol, zato je lahko koristen pripomoček tudi vsem drugim, ki se kakorkoli ukvarjajo z nastankom, širjenjem ali sprejemom zvoka, hrupa in vibracij, njihovimi meritvami, fizikalnimi lastnostmi in učinki na zdravje in psiho ljudi. Prav tako bo koristen pripomoček tudi vsem strokovnjakom v praksi, ki se ukvarjajo z merjenjem in zmanjševanjem hrupa in vibracij, pa tudi zakonodaj alcem na področju hrupa, naravovarstvenikom, načrtovalcem in projektantom vseh usmeritev.

Recenzentoma prof. dr. Antonu Kuhlju ml. in prof. dr. Dušanu Feferju se zahvaljujem za skrben in kritičen pregled rokopisa. Zahvaljujem se tudi svojim sodelavcem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani za številne kritične pripombe in dopolnila. In čeprav so bile upoštevane vse njihove konstruktivne pripombe je še vedno mogoče, da sem kakšne napake spregledal. Zato prosim in se vnaprej zahvaljujem vsem tistim, ki si boste vzeli čas in me opozorili nanje.

 

Predgovor k drugi izdaji

Druga izpopolnjena in dopolnjena izdaja vsebuje vse potrebne spremembe, zlasti tiste, ki se nanašajo na mednarodne standarde in domače zakonske predpise za merjenje in vrednotenje hrupa v delovnem, naravnem in življenjskem okolju, ter mejne vrednosti, ki so se v času od prve izdaje knjige spremenile. Dodano je tudi posebno poglavje za študente arhitekture »Prostorska akustika«. Poleg tega so vnesene še številne vsebinske in organizacijske dopolnitve in spremembe z namenom, da bi bralcu omogočile logično razmišljanje in nudile potrebno pomoč pri delu na tem področju. Pri tem sem upošteval tudi vsa nova spoznanja tako na področju stroke kakor tudi lastna spoznanja, ki sem jih pridobil v svojem 30-letnem strokovnem, raziskovalnem in pedagoškem delu. Svojim študentom in diplomantom na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Univerzi v Ljubljani (na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za arhitekturo) se iskreno zahvaljujem za koristna vprašanja in izkazan interes za akustiko in zmanjševanje hrupa, saj so na ta način prispevali k celovitejši, jasnejši in razumljivejši izdaji pričujoče knjige. Srčna hvala gre tudi moji ženi Mileni za vztrajno podporo, razumevanje in spodbujanje v dolgih mesecih priprave prve in tudi te druge dopolnjene izdaje knjige.

Avtor

 

Skip to content