PREDGOVOR 

Zbirka računskih nalog iz mehanske procesne tehnike je prilagojena študentom magistrskega
študijskega programa na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Predmet Mehanska procesna tehnika je
bil uveden s prenovljeno shemo bolonjskega študija in uvaja številne nove vsebine. Poudarek je na
mehanski procesni tehniki kot segmentu sicer širšega področja procesne tehnike, kjer z vnosom
mehanske energije v procesnih napravah sploh omogočamo izvedbo tehnološkega procesa oziroma
ga intenziviramo. V zbirki so zajeta nekatera področja industrijskih tehnoloških procesov, ki jih lahko
razvrstimo v procese, kot so npr.:

a) večanje površin delcev, kjer to dosegamo z različnimi izvedbami drobljenja in mletja vstopnega
materiala in
b) manjšanje površin delcev, kjer z združevanjem manjših vstopnih delcev z različnimi principi
medsebojne vezave delcev tvorimo večje delce;
c) separacija delcev, kjer vstopni material kot množico delcev različne oblike in velikosti medsebojno
ločujemo v razrede oziroma frakcije ter
d) mešanje eno in več faznih (agregatno stanje) sistemov v mešalnih napravah, kjer prvenstveno
želimo dosegati čim višjo stopnjo homogenosti ter tem krajše čase pomešanja.

V omenjenih področjih so lahko prisotni delci, ki jih glede na njihovo agregatno stanje (fazo) ustrezno
poimenujemo in obravnavamo. Za trdnino uporabljamo izraz delci (zrna), za kapljevino kapljice ter
za plin mehurčki. Trdninskim delcem je posebej namenjena obravnava določitve značilne velikosti
delca.

V zadnjem poglavju te zbirke so podani nekateri primeri s področja čiščenja odpadnih vod, kjer se
pri obdelavi vode izmenjujejo različni zgoraj omenjeni tehnološki postopki. To poglavje je namenjeno
tudi slušateljem predmeta Mehanski postopki čiščenja odpadnih vod na že omenjenem magistrskem
študiju.

Oznake veličin in njihove enote so v veliki večini povzete po standardu SIST-ISO 80000 [1] in so
zaradi precejšne širine obravnave ter s tem raznolikosti pomena podane na začetku posamičnih
poglavij.

Za izdatno pomoč pri urejanju tega dela v začetni fazi se zahvaljujem dr. Janku Remcu ter Maticu
Cotiču, ki je v nadaljevanju v celoti poskrbel za izgled te zbirke.

Avtor

Skip to content