Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike

Janez Žerovnik … et al.
2011, 4. izd.
289 + [31] str.
ISBN 978-961-6536-56-1
14,01 €

Predgovor

Tretja dopolnjena izdaja zbirke se od prejšnje razlikuje v tem, da smo dodali novo poglavje Diferencialne enačbe in popravili nekaj napak, ki smo jih s pomočjo pozornih bralcev odkrili v drugi izdaji. Vsem, ki so nas na napake opozorili, se ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo. V tej izdaji smo tudi posodobili nabor vzorcev izpitov in dodali kazalce na strani v medtem natisnjenih novih učbenikih Fakultete za strojništvo.

Tretja izdaja zbirke vaj s snovjo pokriva predmeta Tehniška matematika 1 in Tehniška matematika 2 na novem projektno aplikativnem programu, pa tudi predmet Matematika 1 in delno Matematika 2 na novem razvojno raziskovalnem programu študija strojništva v Ljubljani. Prvi dve izdaji sta bili v prvi vrsti namenjeni vajam pri matematičnih predmetih na programih strojništva in tekstilstva na Univerzi v Mariboru, pri predmetih Tehniška matematika 1, Tehniška matematika 2, Tehniška matematika in Matematika 1, na novih programih pa zbirko uporabljamo pri Matematični analizi in Linearni algebri, oboje za strojnike in mehatronike. Obdelana snov je standardna vsebina matematičnih predmetov v prvih semestrih študija na univerzi, tako da se verjetno dobro ujema tudi s programi matematike v prvem letniku študija na drugih fakultetah. Zbirko so že uporabljali pri matematičnih predmetih na nekaterih smereh Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Vse naloge so opremljene z rešitvami, mnoge med njimi s podrobno razlago. Zato verjamemo, da je zbirka uporabna kot dopolnilo učbenikom in zapiskom pa tudi kot pripomoček za samostojni študij.

Prvotni izbor nalog je nastal na osnovi zapiskov predelane snovi na predavanjih in vajah, kasneje pa smo ga dopolnili z nalogami, za katere na vajah običajno zmanjka časa, so pa po našem mnenju zaradi podrobnih pojasnil postopkov za reševanje poučno dopolnilo prejšnjim. Posebej smo dodali naloge, ki jim rečemo dodatne naloge. Te naloge so praviloma izbor značilnih nalog razdelka. Ker ima vsaka od njih nekaj strani prej podobno nalogo s podrobno razloženim postopkom reševanja, rešitve niso podrobno opisane.

Na koncu vsakega poglavja je dodano še nekaj kazalcev na strani s podobnimi nalogami v drugih virih. V prvi izdaji smo zaradi dostopnosti v skriptarnici fakultete izbrali nekatere knjige in zbirke vaj. V tretji izdaji dodajamo še kazalce na strani novih učbenikov enega od nas. V tekstu smo za sklice na literaturo uporabili spodnje oznake:

[B]: B. Butinar, Matematika 1: naloge z ritvami, l.izd., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, 2001;

[L], 1. zvezek: J. Lep, Matematika z vajami in nalogami, 1.zvezek, 2.izd., Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 1996;

[L], 2. zvezek: J. Lep, Matematika z vajami in nalogami, 2.zvezek, 2.izd., Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 1996;

[M], 1. del: M. Mencinger, Matematika 1: zbirka rešenih nalog za prvi semester, l.izd., Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2001;

[M], 2. del: M. Mencinger, Vaje, kolokviji in izpiti pri predmetu Višja matematika 1  za visoko strokovno šolo, smer gradbeništvo, 2. del Lizd., Fakulteta za gradbeništvoMaribor, 1999;

[MO], 1 del: P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 1.del,  6.izd., Fakulteta za strojnišvo, Ljubljana, 2001;

[MO], II del: P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 2.del,  6.izd., Fakulteta za strojnišvo, Ljubljana, 1997;

[Ž] : J. Žerovnik, Matematika, 1.del, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 1996.

[Ž1] : J. Žerovnik, Matematika 1, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2008.

[Ž2] : J. Žerovnik, Matematika 2, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2009.

Pri oznakah kotnih funkcij uporabljamo sodobne oznake za kotne funkcije sin, cos in tan (namesto tg), pa seveda izpeljanke arcsin, arccos, arctan, … in sinh, cosh, tanh, … Sicer smo se trudili, da bi bile uporabljane standardne oznake, manj običajne pa definirane. Tako na primer kvadrat vrednosti funkcije pišemo z j2(x) (in ne (f(x))2), čeprav prvi način ni povsem korekten, saj sirr’ x lahko pomeni (sinx)2, še raje pa sin(sin(x))! Zaradi nedvoumnosti kljub dogovorom ponekod zapišemo kak oklepaj, ki ni nujno potreben.

Pri stavljanju knjige smo uporabili Ib-TEX, kar je po naših izkušnjah daleč najprimernejši način za pisanje matematičnih tekstov. V veliko pomoč nam je bil stil, katerega avtor je prof. dr. Vladimir Batagelj. Pri tem nam je z nasveti pomagal prof. dr. Matevž Bren, ki je tudi recenziral prvi dve izdaji zbirke. Slike so v večini narisane s pomočjo programa Mathernatica. Program zaradi lepšega izrisa pogosto uporabi za enote na koordinatnih os eh različna merila.

Vsebino tretje izdaje sta pregledala izr. prof. dr. Mihael Perman s Fakultete za strojništvo v Ljubljani in doc. dr. Boris Sluban s Fakultete za strojništvo
v Mariboru. Za skrbno branje se obema najlepše zahvaljujemo. Opozorila sta na nekatere napake in pomankljivosti, ki smo jih po svojih močeh odpravili. Za preostale se bralcem opravičujemo in jih prosimo, naj nam odkrite napake sporočijo, da jih bo mogoče popraviti pri naslednji izdaji.

Avtorji

Skip to content