3. letnik (neprenovljeni program)

Proizvodne tehnologije

Št. Šifra Ime predmeta Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3070 Priprava proizvodnje obvezni S4 Z 5 Janez Kušar / Tomaž Berlec
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3071 Montaža obvezni M1 Z 4 Niko Herakovič
4 3074 Alternativne tehnologije obvezni M2 Z 4 Joško Valentinčič / Andrej Lebar
5 3077 Zagotavljanje kakovosti obvezni M3 L 5 Davorin Kramar / Drago Bračun
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8 Izbirni predmet programa P1- Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik Perše ali Mitjan Kalin/Marko Polajnar
9 Obdelovalni stroji izbirni P2 Z 4 Franci Pušavec / Tomaž Pepelnjak
10 Tehnologija spajanja obvezni 01 Z 4 Damjan Klobčar
11 Preiskave materialov in izdelkov izbirni 02 L 5 Tomaž Kek

Opis predmeta: Priprava proizvodnje

Mesto priprave proizvodnje v organizacijski strukturi podjetja. Priprava proizvodnje v individualni, serijski in masovni proizvodnji. Normativi časa (metoda naključnega snemanja časovnih struktur stanj, metode snemanja časov, metode v naprej napovedanih časov – WF sistem, računanje časov glavne rabe delovnih sredstev, določanje časovnih normativov za delavca in delovno sredstvo, SMED metoda in metoda POKA YOKE). Konstrukcijska priprava proizvodnje (grafični prikazi strukture proizvodov in kosovnice proizvodov, določanje materialnih potreb). Tehnološka priprava proizvodnje (vrste operacij in procesov, načini prikazovanja operacij in procesov, tehnološki postopek, delitev tehnoloških postopkov po zgradbi in obliki, pripomočki za izdelavo tehnoloških postopkov, pretočni čas operacije in naročila, rokovnik izdelka). Operativna priprava proizvodnje (lansiranje in dispečiranje izdelave). Osnove metode prostorske razmestitve delovnih sredstev – Layout.

Opis predmeta: Investicijski inženiring in vodenje projektov

Osnovni pojmi investicijskega inženiringa. Vrste investicij. Kriteriji investicijskega računa. Metode investicijskega računa. Statični investicijski račun (izračun gospodarnosti in rentabilnosti). Dinamični investicijski račun (metoda kapitalizirane vrednosti, metoda interne obrestne mere, metoda anuitet). Diferenčna investicija in mejna vrednost kapitala. Časovna točka nadomestila investicijske opreme. Dokumentacija potrebna za izvedbo investicije (investicijski predlog, predinvesticijska študija, investicijski program, idejni projekt, tehnična dokumentacija). Timsko delo in metode kreativnosti. Definicija projekta in vrste projektov. Cilji in strategije izvedbe projekta. Razčlenitev vsebine in organiziranje udeležencev projekta. Matrike odgovornosti udeležencev projekta. Metode načrtovanja dogodkovnih in aktivnostnih mrežnih diagramov (analiza strukture, časov, virov in stroškov projekta). Nadzorovanje in vodenje izvedbe projekta. Računalniško podprto načrtovanje in vodenje projektov.

Opis predmeta: Montaža

Tehnologija montaže je področje strojništva, ki pokriva v zadnjem času vse bolj rastoče potrebe v sodobnem tržnem gospodarstvu po učinkoviti avtomatizaciji in predvsem racionalizaciji ter dobri organiziranosti področja montaže. Kot del proizvodnega sistema obsega montaža povprečno do 50% izdelovalnega časa ter do 30% proizvodnih stroškov, zato je učinkovita organizacija in racionalizacija montaže tembolj pomembna. Pri predmetu Tehnologija montaže bodo študentje pridobili osnovna znanja o strukturi izdelka, montažnih operacijah, tehnologiji montaže v proizvodnem sistemu, montažnih sistemih, avtomatizirani in robotizirani montaži izdelkov ter planiranju in zanesljivosti ter razpoložljivosti montažnih sistemov. Po zaključku predavanj bodo študentje imeli sposobnost odločanja pri snovanju izdelka glede na možnosti montaže, pri poznavanju in snovanju montažnih procesov in sistemov ter pri sposobnosti izbire ustreznega montažnega procesa in sistema za določen proizvodni sistem. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu bo tudi osnova za nadgradnjo znanj s tega področja v drugi stopnji študija.

Opis predmeta: Alternativne tehnologije

Študenti pri predmetu teoretično in praktično spoznajo možnosti in omejitve nekonvencionalnih oz. alternativnih izdelovalnih procesov. Pri tem so poudarjeni trendi sodobne proizvodnje, vloga tehnologa v proizvodnem procesu, sočasno inženirstvo in inženirska ekonomika. V tej luči so predstavljene sledeče tehnologije: potopna in žična elektroerozija, lasersko, plamensko in plazemsko rezanje, elektrokemična in ultrazvočna obdelava, obdelava z zračnim abrazivnim curkom in obdelava v abrazivnem toku. Poudarjena je tudi okoljevarstvena problematika. Študenti bodo podrobneje spoznali nekonvencionalne oz. alternativne tehnologije, da bi njihove prednosti upošteval pri konstruiranju izdelkov in izbiri in načrtovanju tehnoloških postopkov za podani izdelek. Pri tem bodo znali upoštevati kriterije kot so: material, predvidene količine, zahteve po natančnosti in integriteti površine ter okoljevarstvene zahteve. Osvojeno znanje je neposredno prenosljivo in uporabno v industrijskem okolju kakor tudi pri uspešnem nadaljnjem študiju.

Opis predmeta: Zagotavljanje kakovosti

V sodobnem tržnem gospodarstvu so zahteve po kakovosti vse večje, kupci vse bolj zahtevni in osveščeni, konkurenca med podjetji v posameznih panogah pa izjemna. Eden od načinov rasti dohodka podjetja ter ugleda je tudi uvajanje sodobnega načina zagotavljanja kakovosti proizvodov in storitev. Uspešna podjetja, z jasno vizijo svojega poslovanja, svoj uspeh gradijo na načrtovanju, vodenju in zagotavljanju ustrezne kakovosti procesov, proizvodov in storitev, skladno mednarodnim standardom, za kar pa potrebujejo ustrezno izobražene in usposobljene inženirje. Študent pridobi osnovna znanja s področja zagotavljanja kakovosti, ki vključuje različne vidike kakovosti, sisteme kakovosti kot tudi primerna orodja, tehnike in metode za dosego zahtevanih ciljev. Spozna obstoječe standardne modele vodenja kakovosti, njihovo strukturo, potek razvoja, uporabe in možnosti certificiranja. Pridobi sposobnost iskanja ter uporabe novih informacij iz različnih virov, kot tudi sposobnost prenosa tega znanja v podjetniško okolje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov na področju zagotavljanja kakovosti.

Opis predmeta: Praktično usposabljanje

Študent opravlja samostojno delo v obliki obveznega enomesečnega praktičnega dela na dogovorjenem delovnem mestu v industrijskem ali raziskovalnem okolju. Delo, ki je glede na izbrano smer/usmeritev praviloma iz ožjega področja strojništva, je individualno spremljano in strokovno vodeno s strani mentorja na fakulteti ter mentorja v industriji in se zaključi z realiziranim projektnim delom. Projektno delo s prilogami, ki dokumentirajo njegovo opravljeno delo študent predstavi in zagovarja pri mentorju na fakulteti. Zaželeno je, da praktično usposabljanje predstavlja podlago oz. izhodišče za diplomsko delo.

Opis predmeta: Diplomsko delo

Študent v diplomskem delu razdela praviloma projektno aplikativno usmerjeno temo, ki jo realizira v spregi z industrijskim okoljem. Z njeno realizacijo potrdi med študijem usvojene kompetence ter izkaže razumevanje delovanja in snovanja tehniških sistemov ter lastne sposobnosti pripevati k tehniškemu razvoju. Zaželeno je, da diplomsko delo nadgrajuje s praktičnim usposabljanjem usvojena praktična spoznanja.

Opis predmeta:

Mehanika nekovinskih gradiv

Polimeri postajajo vedno bolj pomembni konstrukcijski materiali. Njihova uporaba v industriji hitro narašča zaradi prednosti, ki jih ti materiali nudijo v primerjavi z bolj tradicionalnimi materiali kot so npr. kovine. Nekaj poglavitnih prednosti je: enostavno preoblikovanje, odpornost na korozijo, ugodno razmerje med trdnostjo in težo, več-funkcijski namen uporabe… Od njih se pričakuje, da prenašajo obremenitve skozi celotno življensko dobo. To zahteva napovedovanje dolgotrajne zanesljivosti konstrukcijskih elementov, kar nadalje zahteva poznavanje lastnosti materialov. Konstruiranje s polimeri je precej zahtevno ker so, za razliko od kovin, mehanske lastnosti polimerov močno odvisne od časa. Slušatelj se bo seznanil z znanji, ki so potrebna za uspešno uporabo nekovinskih materialov v inženirski praksi.Osvoji metodologije karakterizacije nekovinskih materialov, ki izražajo časovno odvisnost, ter osvoji osnovne koncepte snovanja izdelkov iz tovrstnih materialov.

 

Tehnologije vzdrževanja

Vloga in pomen vzdrževanja v malih,srednjih in velikih podjetjih. Spremljanje in vrednotenje stroškov vzdrževanja v celotnem obdobju delovanja stroja ali naprave. Namen in cilji vzdrževanja. Prednosti in slabosti tehnologij vzdrževanja; vzdrževaje po nastanku poškodbe, preventivno ali vzdrževanje po času, prediktivno ali vzdrževanje po stanju, proactivno ali vnaprejšnje vzdrževanje. Osnove tehnike preventivnega in vzdrževanja po stanju; analiza vibracij, zapisovanje in procesiranje signalov, diagnostika poškodb z uporabo analize vibracij, ukrepi za zmanjšanje poškodb zarado vibracij, tehike za analizo olja in delcev v olju, ostale tehnike za prediktivno vzdrževanje. Pomen uporabe on-line in off-line tehnik za proces vzdrževanja, zanesljivost izmerjenih podatkov in stroškovna analiza uporabe naštetih tehnik. Organizacijske sheme vzdrževanja.

Opis predmeta: Obdelovalni stroji

Osnovna načela strojegradnje in konstruiranja strojev. Značilnice strojev kot so stružnica, frezalni stroj, vrtalni stroj, brusilni stroj, obdelovalni center, hibridni stroji za sočasne obdelave, preoblikovalni stroj za tlačno litje, za brizganje plastike, itd. Pristop k modulnemu načrtovanju strojev z vključevanjem že izdelanih posameznih enot, ki jih nudi tržišče. Analiza posameznimi modulov kot so: temelji stroja, postelja stroja, glavno vreteno, drsna in kotalna vodila, kroglično navojno vreteno, pogoni, itd. Obremenitve strojev in njihov vpliv na natančnost obdelave. Opis statičnih, dinamičnih in toplotnih obremenitev. Računalniška podpora konstruiranju strojev. Osnove metode končnih elementov. Primeri uporabe kot so optimizacija topologije postelje stroja, optimizacija debeline ojačitvenih elementov stebra stroja, simulacija lastnih frekvenc in toplotnih obremenitev. Eksperimentalne metode, merilni sistemi in konstruiranje krmilnih sistemov. Odločitvena strategija za izbiro-nabavo ustreznega stroja glede na zahteve (obliko izdelka, število kosov v seriji, ceno, itd.) ter prevzemna kontrola strojev.

Opis predmeta: Tehnologija spajanja

Prikaz pomena spajanja materialov in toplotnega rezanja v praksi. Uporaba različnih postopkov varjenja, spajkanja, lepljenja, metalizacije in toplotnega rezanja v industrijski uporabi. Pregled postopkov iz praktičnega vidika. Pregled materialov, ki jih najpogosteje varimo, spajkamo ali lepimo v praksi. Pregled lastnosti materialov, ki se med varjenjem ob segrevanju in taljenju spreminjajo in ki vplivajo na lastnosti spoja. Varjenje s taljenjem in varjenje v hladnem. Primerjava varjenja z spajkanjem in lepljenjem. Prikaz razlik in uporaba toplotnega rezanja z laserjem, oblokom in plamenom. Razlika v agregatnih stanjih materiala med toplotnim rezanjem. Študent mora po opravljenem izpitu razlikovati varjenje, spajkanje in lepljenje, in mora samostjo odločati o izbiri za konkretne primere. S praktičnega vidika se prikažejo lastnosti obloka, plazme (pihalni učinek), elektronskega snopa in laserja ter njihovo uporabo v praksi. Izračun temperature predgrevanja za večine konstrukcijskih jekel. Pregled razlogov za zaostale napetosti in deformacije v spojih. Zaščita in varstvo pri delu pri različnih postopkih varjenja, rezanja in spajkanja v praksi.

Opis predmeta: Preiskave materialov in izdelkov

Pomen in namen preiskav: Zgodovinski pregled o neustreznih obravnavah materialov in izdelovalni tehnologij s poudarkom na varjenju in zvarih, določevanje mehanskih in fizikalnih lastnosti materialov, preizkusi na temperaturi okolice pri višjih in nižjih temperaturah pri statični in dinamičnih obremenitvah, pomen porušnih in neporušnih preiskav. Cilj teh preiskav je ugotoviti stanje materiala ter njihove lastnosti, ki ustrezajo predpisanim zahtevam konstrukcije. Integriteta površin: Vpliv različnih obratovalnih procesov in pogojev obdelave na lastnosti površin in površinskih slojev. Metalurški vidiki porušnih preiskav na različnih vrstah zvarov: Natezni preizkus, upogibni preizkus, preizkus udarne žilavosti, natezno strižni preizkus. Raziskave pokljivosti zvarov po Lihaju, Braun-Boveri-ju, Kizelu in Robertsouu. Testiranje relaksacije pri popuščanju jekel. Vizualni pregledi površin: Priprava površine, merilni pripomočki za vizualno kontrolo zvarov, optični pripomočki za opazovanje in ocenjevanje površin porušitve, napake, zajede in razpoke na površini zvarov. Optična mikroskopija. Svetlobno spektralna analiza. Boreskopija. Elektronska mikroskopija z mikrosondo. Penetrantski preizkusi. Magnetne metode. Vrtinčni tokovi. Preiskave z rentgenskimi in gama žarki: Fizikalne osnove, vrste in oblike rentgenskih cevi, vrste anodnih glav, žarišče cevi, pregled načinov merjenja intenzivnosti, kakovost slike in notranja neostrina, določevanje optimalne razdalje cevi od preizkušanca, ocenjevanje napak, varstvo pred sevanjem. Preiskave z ultrazvokom: Fizikalne osnove, pridobivanje ultrazvoka, postopki preizkušanja, naprave za preizkušanje, ultrazvočne glave, posebni postopki preizkušanja.

Pojdi na vsebino