Predstavitev

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo - Projektno aplikativni program

Stopnja: 1. stopnja  
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk po ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inženir strojništva (VS) oz. diplomirana inženirka strojništva (VS) z okrajšavo dipl. inž. str. (VS)

Struktura študijskega programa

1. letnik: Skupen vsem smerem.

2. letnik: Program se razdeli na devet smeri (velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2021/22):

 • Energetsko strojništvo
 • Procesno strojništvo
 • Konstruiranje strojev in naprav
 • Konstruiranje industrijskih sistemov
 • Proizvodne tehnologije
 • Industrijsko inženirstvo
 • Prometni pilot letala/helikopterja
 • Snovanje in vzdrževanje letal
 • Mehatronika

2. letnik: Program se razdeli na pet smeri (velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2019/20 in 2020/21):

 • Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
 • Snovanje, obratovanje in vzdrževanje
 • Proizvodno strojništvo
 • Mehatronika
 • Letalstvo

3. letnik: Smeri se razdelijo na naslednje usmeritve (velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2018/19, 2019/20 in 2020/21):

 • Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo: Energetsko strojništvo, Hišna in sanitarna tehnika, Procesno inženirstvo
 • Snovanje, obratovanje in vzdrževanje: Transportni in delovni stroji, Mobilna tehnika, Upravljanje tehničnih sistemov
 • Proizvodno strojništvo: Proizvodne tehnologije, Vodenje proizvodnje, Tehnologija spajanja
 • Mehatronika
 • Letalstvo: Prometni pilot letala/helikopterja, Snovanje in vzdrževanje letal 

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

 • Diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.
 • Razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost.
 • S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij),
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
- uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
- *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi 30% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
- uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi 20% točk,
- uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali računalništvo ali lesarski tehnik ali tehnik elektronskih komunikacij pri poklicni maturi 20% točk.

kandidati iz točke c) glede na:

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
- uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku  srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
- uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS.          

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 2. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS ter vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika (60 ECTS).

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu. Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje.

O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in mentor letnika, v katerega se študent želi vpisati. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.  Sklep o tem sprejme senat UL FS na podlagi prošnje kandidata in mnenja komisije za visokošolski strokovni študij UL FS. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja«.

Pogoji za ponavljanje letnika

»Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Študent lahko ponavlja letnik tudi, če ne izpolnjuje obveznosti iz predhodnega odstavka, kadar ima za to upravičene razloge (daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu). Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje. O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo  visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in tutor študenta.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta

V skladu z 70. členom ZViS študentu, ki ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, status študenta preneha. Študentu se iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. V skladu z 240. členom Statuta UL študentu v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta, status študenta miruje.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Prehodi med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za dodiplomski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci...) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2022/23

Arhiv zbornikov

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

 2016/17

2015-16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12