ERASMUS+

E+ logo

Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 
 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:
28 članic Evropske unije države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Cilji mobilnosti so:

izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samospoštovanja, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše sodelovanje v družbi, boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Vrste mobilnosti so:

Mobilnost študentov za ŠTUDIJ in PRAKSO

Mobilnost osebja za POUČEVANJE in USPOSABLJANJE   

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 

 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS. 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece. 

 

Dodatne informacije:

dr. Davorin Kramar                                                                Dušanka Grubor Železnik

Erasmus+ koordinator                                                               Mednarodna pisarna

davorin.kramar@fs.uni-lj.si                                                       international@fs.uni-lj.si