Navodila in obrazci

POSLUŠANJE PREDMETOV ZA VIŠJI LETNIK TER OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI ZA PRETEKLE LETNIKE

VELJAVNOST OPRAVLJENIH VAJ
Sklep Senata z dne 26. 3. 2015: Vaje veljajo najmanj 3 leta, ko jih študent opravi s pozitivno oceno in ko ima pogoj, da pristopi k izpitu. Sklep velja za generacije vpisane od 2014/15 naprej.
       

POSLUŠANJE IN OPRAVLJANJE PREDMETOV ZA VIŠJI LETNIK

Študent lahko odda vlogo, ko ima iz predhodnega letnika opravljenih najmanj 45 KT.

Univerzitetni študijski program I. stopnje strojništvo - RRP: Študentje lahko poslušajo vse predmete 2. in 3. letnika.

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje strojništvo - PAP: Študentje lahko poslušajo vse predmete 2. letnika. Za 3. letnik lahko poslušajo predmete, ki so skupni vsem izbirnim skupinam na posamezni smeri.

Magistrski študijski program II. stopnje strojništvo - RRP: Študentje lahko za 2. letnik poslušajo vse predmete na vseh osnovnih smereh oz. usmeritvah.

Študent, ki ponavlja letnik, lahko posluša predavanja in opravlja vaje za višji letnik in za letnik, ki ga ponavlja, brezplačno.

Vloga za poslušanje in opravljanje - višji letnik

 

POSLUŠANJE IN OPRAVLJANJE PREDMETOV ZA PRETEKLE LETNIKE

Vloga za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike se odda najkasneje do 15. septembra tekočega študijskega leta (v referat po emailu).

Cenik izvedbe predmeta:
- 264,00 EUR za predmet
- za predmete, ki imajo 3 KT, je cenik v priponki.

Študent, ki pavzira, lahko opravlja manjkajoče obveznosti po vpisanem programu le za pretekle letnike. Opravljanje manjkajočih vaj za pretekla leta je plačljivo.

Prošnja za poslušanje - pretekli letnik 


Študenti, ki ste zavezani k plačilu neopravljenih obveznosti iz preteklih let, lahko oddate vlogo za oprostitev plačila, v kolikor imate za to opravičljive razloge po 125. členu Statuta UL. Prošnjo za oprostitev plačila + dokazila po 125. členu Statuta UL priložite k izpolnjeni vlogi.

ZUNANJI SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET

Študent študijskih programov I. in II. stopnje lahko izbere izbirni predmet v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti po lastni izbiri, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi. Študent lahko izbere predmet, ki se izvaja na isti stopnji študija, kot je študent vpisan, in ki je vreden najmanj toliko KT, kot je predvideno s študijskim programom. V primeru, da študent izbere splošno izbirni predmet druge fakultete, mora v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta najkasneje do pričetka študijskega leta (1. 10. 2021).

ZAMENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV

Študent, ki želi zamenjati izbirni predmet v okviru naših študijskih programov, mora v Študentski referat to sporočiti po e-pošti najkasneje do 15. septembra tekočega študijskega leta. Zamenjave predmetov med študijskim letom niso možne. 

OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV za vpis na II. stopnjo - velja le za študente drugih fakultet

Diplomanti drugih fakultet oddajo v študentski referat vlogo za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za vpis (vloga). Opravljanje manjkajočih obveznosti se jim zaračunava po ceniku UL in sklepu 86. kolegija dekana z dne 17. 8. 2015.


NAVODILA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA ZA ŠTUDENTE STARIH "PREDBOLONJSKIH" ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Študenti starih »predbolonjskih« študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, lahko prehajajo v »bolonjske« študijske programe v skladu s spodnjimi navodili.

Postopek prijave: Študent na Fakulteto za strojništvo (v študentski referat) pošlje prošnjo za nadaljevanje študija ter priznavanje izpitov (Prošnja).

Prošnje za izdajo sklepov o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti oz. več kot 10 let se zaračunajo v skladu s Cenikom UL.

Študentski referat najkasneje v roku 21 dni od prejema prošnje izda študentu sklep o nadaljevanju študija in priznavanju izpitov* (po pošti) ter račun za izdajo sklepa (po e-pošti).

*Študent starega VSŠ programa bo prejel sklep za nov bolonjski študijski program VSŠ I. stopnje, študent starega UNI programa bo prejel sklep za nov bolonjski študijski program UNI I. stopnje.

Študent lahko opravlja manjkajoče študijske obveznosti po programu, za katerega mu bo izdan sklep. Za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za vpis mora v študentski referat oddati vlogo Vloga. Vlogo pošlje po prejetem sklepu. Na vlogo vpiše le tiste predmete, pri katerih nima opravljenih vaj in jih namerava opravljati v tekočem študijskem letu. Za vse informacije glede izvedbe predmeta se obrne na nosilca predmeta.

Opravljanje manjkajočih obveznosti se zaračunava po ceniku UL in sklepu 86. kolegija dekana. Obseg opravljanja manjkajočih obveznosti za pretekle letnike ni omejen.

Postopek prijave za vpis (po izpolnjevanju pogojev):

Ko študent izpolni pogoje za vpis (pogoj za vpis  v 2. letnik: priznanih min. 48 KT 1. letnika, pogoj za vpis  v 3. letnik: priznanih 60 KT 1. letnika ter min. 48 KT 2. letnika) se lahko prijavi v skladu z Razpisom za vpis v 1. letnik ali v višji letnik (letnik in vrsto vpisa določi komisija s sklepom). Skupne določbe Razpisa za vpis določajo vpis po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje kot vpis oz. prijavo za vpis v višji letnik. Študentje, ki že izpolnjujete pogoje v skladu z merili za prehode po novem t.i. pogoje za vpis v višji letnik (2. ali 3. letnik), se lahko prijavite preko sistema eVŠ.

Pogoj za vpis v 1. letnik: Prijava v 1. letnik poteka preko Visokošolske prijavno-informacijske službe v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Prijaviti se je potrebno v prvem prijavnem roku preko portala eVŠ.

Pogoj za vpis v višji letnik: Kandidat se lahko vključi v bolonjski študij, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik. Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik traja v mesecu februarju do začetka marca, drugi prijavni rok za vpis v višji letnik pa v prvi polovici septembra.

Šolnina:  Senat Fakultete za strojništvo je konec januarja 2017 sprejel sklep, ki določa, da se študentom starih (pred bolonjskih) študijskih programov (tistim, ki so že ponavljali ali zamenjali študijski program) ob vpisu v nove bolonjske študijske programe zaračuna šolnina po Ceniku UL. Šolnina za letnik študija za vpis na VSŠ/UNI študij znaša: 5.500,00 EUR.

Sklep je bil sprejet na podlagi 77. člena Zakona o visokem šolstvu: »Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko šolstvo. S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi prispevki za druge posamične storitve visokošolskega zavoda. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih študijskih programov druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba. Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu

 

DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

V primeru izgube, kraje ali uničenja študentske izkaznice, lahko v referatu zaprosite za izdajo dvojnika. Potrebujete potrdilo o preklicu dokumenta na Uradnem Listu; Dunajska cesta 167, Ljubljana (obvoznica Bežigrad) ali http://www.uradni-list.si/2, Opomba: Preklic študentskih izkaznic. V Uradnem listu RS se ne preklicuje več študentskih izkaznic, ki so bile izdane od 1. 8. 2013 dalje, saj je Univerza v Ljubljani sprejela Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici.  Vloga za izdajo dvojnika

 

PRIJAVA NA IZPIT

Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil. Študent se mora na izpit prijaviti najkasneje 72 ur pred razpisanim izpitnim rokom preko sistema VIS pod rubriko Izpiti/Prijava na izpit. Po tem roku prijava na izpit ni več možna.

Pri prijavi študent izbere predmet, na katerega se prijavlja in izpitni rok. Ob uspešno oddani prijavi na izpit, sistem VIS le to potrdi in odprta prijava se prikaže tudi v tabeli Najbližji razpisani roki za neopravljene predmete, ki je na začetni strani. Študent je odgovoren za pravočasno, pravilno in popolno prijavo na izpit, zato v primeru, da ima študent pri prijavljanju na izpit težave, mora še isti dan kontaktirati študentski referat.

Rubrika Izpiti/Pregled prijav študentu omogoča pregled izpitov, na katere je prijavljen.

Tabela Najbližji razpisani roki za neopravljene predmete (na začetni strani) študentu omogoča pregled najbližje razpisanih rokov, roke za prijavo in odprte prijave.

Odjava od izpita je možna najkasneje en dan pred izpitom do dvanajste ure. Odjave po roku preko študentskega referata niso možne.

 

PRIJAVA NA KOMISIJSKI IZPIT

Študent I. in II. stopnje, ki se bo od š.l. 2017/18 prvič vpisal v katerikoli letnik lahko izpit brez vloge in komisije opravlja trikrat. Četrto opravljanje izpita je komisijsko, za peto in hkrati zadnje komisijsko opravljanje izpita pa mora oddati prošnjo na Senat FS. V kolikor študent I. in II. stopnje (prvič vpisan pred š.l. 2017/18) še ni opravil izpitov letnika, v katerega je že bil vpisan, jih opravlja v skladu s starim Statutom UL in sicer brez vloge in komisij trikrat, četrto in peto opravljanje izpita je komisijsko, za šesto, tudi komisijsko opravljanje izpita, pa mora študent oddati prošnjo na Senat FS.  Vloga

Komisije Senata so za celo š.l. v naprej določene v terminskem planu . Vlogo mora študent v referat oddati najmaj 3 delovne dni pred komisijo Senata.

 

NAVODILA ZA IZPIS IZ FAKULTETE

Za izpis iz Fakultete za strojništvo potrebujete naslednje dokumente:

Vlogo in študentsko izkaznico študent dostavi v Študentski referat osebno v času uradnih ur ali pošlje po pošti. Za izpis iz fakultete mora imeti študent poravnane vse račune in vrnjene vse knjige v knjižnici FS.