Obrazci in navodila

PRAVILNIKI IN LISTINE

 

EPS-slo_MS_čistopis-2_eng-GB.pdf

ECHE listina.pdf

Strategija internacionalizacije 2014-2017(2020).pdf

Pravilnik o mednarodni izmenjavi

      -  Priloge 1, 2, 3 in 4 so med obrazci

Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja

Študentska listina - Erasmus+

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Grading systems - Okvirna primerjava ocenjevanja

Europass Curriculum Vitae

Navodila za izpolnjevanje Europass Curriculuma

Mobility Tool Erasmus

 

Mentorji letnikov 2020-2021.pdf

 

OBRAZCI

 

Študijski sporazum

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Traineeships

 

 

 

UDELEŽENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ naj svojo vlogo na predpisanem obrazcu  skupaj s prilogami pošlje na naslov:

Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius)

Za vse institucije v Sloveniji, ki sodelujejo v programu Erasmus+, je Nacionalna agencija (CMEPIUS) v ta namen rezervirala sredstva v višini 24.116,00 EUR

 

Vloga za dodatna sredstva za udeležence E+ KA1 s posebnimi potrebami

 

Poleg vloge na predpisanem obrazcu, v kateri so opredeljeni dodatni stroški, nam obvezno posredujte enega (ali več) od naslednjih dokumentov:

  •          Sklep senata matične članice o dodelitvi statusa osebe s posebnimi potrebami, veljavno za študijsko leto, v katerem študent odhaja na mobilnost (obvezna priloga),
  • Mnenje zdravnika (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, z navedbo, katere dodatne zdravstvene storitve, terapije, pripomočke in drugo potrebujete kot udeleženec v času mobilnosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev),
  • Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo,
  • Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
  • Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,

 

Rok: odprt za čas trajanja projekta Erasmus+ KA1 za terciarni sektor (1.6.2017 do 31.5.2019)

Končno odločitev o dodelitvi dodatnih sredstev posameznemu upravičencu bo sprejela Nacionalna komisija programa Erasmus+.