Postopki na doktorskem študiju UL FS

Doktorski študijski program obsega 6 postopkov:

 • Registracija izpitov
 • Prijava teme doktorske disertacije
 • Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela
 • Oddaja doktorske disertacije
 • Ocena doktorske disertacije
 • Zagovor doktorske disertacije

Predstavitev s skupnega sestanka z doktorskimi študenti in mentorji, dne 11. 10. 2023

Opis posameznih postopkov na 4-letnem doktorskem študiju UL FS

Opis posameznih postopkov na 3-letnem doktorskem študiju UL FS – velja za študente katerim je/bo tema potrjena po oktobru 2017

Registracija izpitov

Kandidat s pomočjo predlaganega mentorja izdela predlog raziskovalnih hipotez in obrazloži cilj in namen predvidenega raziskovalnega programa na obrazcu za registracijo okvirne teme, mentorja, so-mentorja (če je s strani mentorja predlagan), izpitov in komisije za zagovor seminarjev za doktorski študij.

Opis postopka – glej zgoraj “Opis posameznih postopkov na 4-letnem doktorskem študiju UL FS”

Priloge:

 

Pomembno:

Mentorji morajo število kreditnih točk pri zunanjih predmetih predhodno preveriti in jih v primeru, da je število kreditnih točk premajhno, nadomestiti še z enim zunanjim predmetov.

V primeru, da se izbere predmet izven fakultete mora biti k Vlogi za registracijo izpitov priložen še:

 • potrjen učni program

Učni program mora vsebovati:

 • ime študijskega programa,
 • ime predmeta (obvezno SLO in ANG ime),
 • vsebino predmeta,
 • število ECTS,
 • izvajalca predmeta,
 • literaturo.

Obvestilo o izpitu (prijavnica)

V skladu s 120. členom Statuta UL se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 5-10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 – 10. Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  študenta UL FS.

Na doktorskem študiju ni elektronske prijave na izpit. Izvajalec predmeta oceno zapiše v VIS v meniju Končne ocene. Klasična prijavnica pa se še vedno uporablja za Raziskovalna dela in Seminar.

Obvestilo o izpitu:

Obvestilo o izpitu:

 

Prijava teme doktorske disertacije

3-letni program: V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije s strani UL.

4-letni program: v 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice UL.

Opis postopka  – glej zgoraj “Opis pozameznih postopkov na 3-letnem oz. 4-letnem doktorskem študiju UL FS

V vednost:  sklep UL glede pisanja dispozicije dr. teme in pisanje dr. disertacije v angleškem jeziku

Izsek iz Pravilnika o dr. študiju na UL, 36. člen: Vloga za potrditev dispozicije doktorske disertacije je napisana v slovenskem jeziku. Če kandidat prosi za odobritev pisanja doktorske disertacije v angleškem jeziku, mora v skladu s 44. členom tega pravilnika priložiti dispozicijo doktorske disertacije in svoj življenjepis tudi v angleškem jeziku. Če je doktorand tujec, sta lahko dispozicija in življenjepis napisana samo v angleškem jeziku.

 

Terminski plan organov FS za tekoče študijsko leto (glej oznako KDŠ)

V vednost:  Pridobitev soglasja etične komisije

Podaljšanje veljavnosti doktorske teme

4-letni program: Izsek iz Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani (47. člen):

[…]
V primeru upravičenih razlogov (npr. starševstvo, daljša bolezen doktoranda, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami) lahko članica doktorandu na podlagi prošnje podaljša rok za oddajo disertacije največ za eno leto.
[…]

3-letni program: Izsek iz Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani (66. člen):

[…]
Če doktorske disertacije ne morejo predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL, lahko v soglasju z mentorjem in somentorjem pred iztekom tega roka zaprosijo za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko največ enkrat podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. O tem članica obvesti Službo za doktorski študij UL.
[…]

Vloga za podaljšanje veljavnosti teme doktorske disertacije za največ 1 leto – 3-letni program

Vloga za podaljšanje veljavnosti teme doktorske disertacije za največ 1 leto – 4-letni program

 

POMEMBNO:

Pri študentih, ki so na članici temo doktorske disertacije prijavili od 14.10.2017 dalje (šteje se datum kandidatove vloge) se postopki vodijo po novem Pravilniku o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.

Študenti, ki so na članici temo doktorske disertacije prijavili pred 14.10.2017 (šteje se datum kandidatove vloge), torej pred začetkom veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju UL, se postopki vodijo po Statutu UL, ki je veljal do 11.2.2017.

Ne glede na datum prijave teme doktorske disertacije, soglasje k temi na TRILETNEM doktorskem študijskem programu (velja za vse, ki bodo od š.l. 2019/2020 tekoče napredovali*) velja štiri leta od datuma potrditve na UL.

* – kdor bo od vključno š.l. 2019/2020 tekoče napredoval iz letnika v letnik lahko zaključi študij po pogojih triletnega študija. V nasprotnem primeru, če študent v tem času pavzira ali ponavlja letnik, tj.da ne napreduje tekoče iz letnika v letnik, prestopi na štiriletni program, kar pomeni, da dobi še dodatni letnik raziskovalnega dela s plačilom šolnine za ta letnik.

Doktorand, vpisan v ŠTIRILETNI doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: materinstva, očetovstva, daljše najmanj šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti),
ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v program do roka za oddajo disertacije, lahko članica doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije za eno leto.

Navodila UL glede izvajanja novega pravilnika

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

(op.: velja le za študente vpisane na 4-letni dr program, za generacijo doktorskih študentk in študentov, vpisanih od študijskega leta 2021/2022 naprej)

50. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL:

Raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, morajo biti objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe. Doktorand odda raziskovalne podatke v podatkovni repozitorij, podatkovno središče ali arhiv raziskovalnih podatkov, s čimer se zadosti načelom preverljivosti, transparentnosti in odprte znanosti. Prednostno se raziskovalni podatki predajo področnim nacionalnim ali mednarodnim podatkovnim središčem, namenjenim določenim vrstam podatkov ali v Repozitorij UL.

V doktorski disertaciji se navede, kje so dostopni podatki in kako je mogoče dostopati do njih. Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatke ali kadar gre za razloge varovanja intelektualne lastnine oziroma nerazkrivanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V primeru uveljavljanja utemeljenih izjem pri deljenju podatkov doktorand v dogovoru s podatkovnim središčem poskrbi za ustrezen način zaščite podatkov in omejitve dostopa do podatkov. Za katalog podatkovnega središča morajo biti v tem primeru pripravljeni vsaj prosto dostopni metapodatki, iz katerih je razvidno, kje in pod kakšnimi pogoji so raziskovalni podatki dostopni.

Sklep UL – Usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) za doktorske študente in študentke

0- Usmeritve in obrazec NRRP 1 in 2 – SLO

Posnetek delavnice z dne 7. aprila 2022:  https://www.youtube.com/watch?v=JnuUA-awtYI

Predložitev osnutka doktorske disertacije za predstavitev rezultatov raziskovalnega dela oz. predložitev doktorske disertacije v oceno

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Ko je doktorsko delo zaključeno, pozitivno ocenjeno in lektorirano mora kandidat identično verzijo kot bo izdelana v trdi vezavi, oddati še v elektronski obliki v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni. Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira

Postopek preverjanja podobnosti vsebin mora biti zaključen pred objavo datuma zagovora (rok od objavo do zagovora je 8 dni).

Tabela za evidentiranje prisotnosti na predstavitvah tem in zagovorih seminarjev in doktorskih del

V času doktorskega študija mora kandidat najmanj 5 (petkrat) prisostvovati pri javnem zagovoru seminarjev ali javnih predstavitvah dispozicij tem doktorskih del ali pri javnih zagovorih doktorskih del drugih kandidatov doktorskega študijskega programa na FS. Kandidat mora sam voditi evidenco o svoji prisotnosti na javnih predstavitvah drugih študentov doktorskega študijskega programa na posebnem obrazcu. Obrazec je veljaven, če so v razpredelnici, za vsako prisotnost kandidata, ustrezni podpisi. V celoti izpolnjen obrazec mora kandidat z ustreznimi podpisi oddati v Študentski referat, pred oddajo doktorske disertacije v oceno (v pisni in pdf. obliki). Priloga 8: Tabela -novo (Senat FS, 20.6.2019) (ANG)

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Senat FS je na svoji 4. seji,dne 28.11.2011 sprejel sklep 5.5.1:
“V cilju okrepitve celostne podobe FS strokovne službe pripravijo enotno predlogo (template) za predstavitve in zagovore seminarskih ter zaključnih del za vse študijske programe, ki se izvajajo na FS. Kandidati uporabljajo predlogo na svojih javnih predstavitvah na FS. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranjih del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani.”

PPT v slovenščini: Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog na FS.

PPT v angleščini: Predloga za različne predstavitve na FS (3. stopnja).

Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije

Ko kandidat opravi vse predpisane obveznosti in zaključi s pisanjem doktorskega dela mora biti le-to napisano in oblikovano v skladu z navodili za izdelavo doktorskega dela. Kandidat lahko odda doktorsko delo v pisni obliki, šele na osnovi privolitve mentorja, da je delo primerno za oddajo v pregled in po tem, ko ima objavljena oba predpisana znanstvena prispevka.

Vsi vpisani na 4-letni doktorski program si preberite tudi odstavek “Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Doktorsko delo je lahko napisano v angleškem jeziku, vendar le, če je bilo to predhodno odobreno na UL. Doktorsko delo napisano v angleškem jeziku, mora vsebovati naslednje prevode v slovenski jezik:

 • uvod,
 • obsežen povzetek (5−10 strani) in
 • zaključek.

Uvod, razširjen povzetek in zaključek v slovenskem jeziku se vključi na koncu doktorskega dela, za prilogo.

Za izdelavo doktorskega dela uporabite spodnjo predlogo ali v Wordu ali LaTeXu

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

50. člen

Raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, morajo biti objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe. Doktorand odda raziskovalne podatke v podatkovni repozitorij, podatkovno središče ali arhiv raziskovalnih podatkov, s čimer se zadosti načelom preverljivosti, transparentnosti in odprte znanosti. Prednostno se raziskovalni podatki predajo področnim nacionalnim ali mednarodnim podatkovnim središčem, namenjenim določenim vrstam podatkov ali v Repozitorij UL.

V doktorski disertaciji se navede, kje so dostopni podatki in kako je mogoče dostopati do njih. Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatke ali kadar gre za razloge varovanja intelektualne lastnine oziroma nerazkrivanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V primeru uveljavljanja utemeljenih izjem pri deljenju podatkov doktorand v dogovoru s podatkovnim središčem poskrbi za ustrezen način zaščite podatkov in omejitve dostopa do podatkov. Za katalog podatkovnega središča morajo biti v tem primeru pripravljeni vsaj prosto dostopni metapodatki, iz katerih je razvidno, kje in pod kakšnimi pogoji so raziskovalni podatki dostopni.

 

Pisanje doktorske disertacije na osnovi člankov

(46. člen Pravil o doktorskem študiju UL in dodatni pogoji v 35. členu Pravil o dr. študiju UL FS)

Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz najmanj treh doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih ali sprejetih v objavo, če to narava raziskovalnega dela in način objavljanja na določenem znanstvenem področju dovoljujeta.

 

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Hkrati z oddajo doktorskega dela v ŠR za javni ogled, mora kandidat isto verzijo oddati tudi v elektronski obliki pisnega doktorskega dela v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin*. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni.

Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira.

* – Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija (127. člen Statuta UL) ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvede preverjanje podobnosti vsebine.

 

Navodila za zagovor doktorske disertacije

Kandidat pripravi javni zagovor z uporabo avdio – vizualne tehnike na enotni, s strani FS določeni, predlogi. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranja del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani. Na zagovoru doktorskega dela mora kandidat predstaviti svoje delo v času od 25 do 30 min.

Dodatna navodila in obrazci k zagovoru doktorske disertacije

Kandidat mora na dan zagovora doktorske disertacije dostaviti tudi izpolnjene spodnje dokumente:

Vsaj osem (8) dni pred zagovorom doktorske disertacije mora kandidat iz doktorske disertacije poslati v Wordovem dokumentu po e-pošti v študentski referat:

 • življenjepis
Pojdi na vsebino