Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije

Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije  ter Navodila za zagovor doktorske disertacije

 

Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije

Ko kandidat opravi vse predpisane obveznosti in zaključi s pisanjem doktorskega dela mora biti le-to napisano in oblikovano v skladu z navodili za izdelavo doktorskega dela. Kandidat lahko odda doktorsko delo v pisni obliki, šele na osnovi privolitve mentorja, da je delo primerno za oddajo v pregled in po tem, ko ima objavljena oba predpisana znanstvena prispevka.

Doktorsko delo je lahko napisano v angleškem jeziku, vendar le, če je bilo to predhodno odobreno na UL. Doktorsko delo napisano v angleškem jeziku, mora vsebovati naslednje prevode v slovenski jezik:

  • uvod,
  • obsežen povzetek (5−10 strani) in
  • zaključek.

Uvod, razširjen povzetek in zaključek v slovenskem jeziku se vključi na koncu doktorskega dela, za prilogo.

 

Navodila za izdelavo in oblikovni izgled doktorskih del na FS_03.05.2018

Za izdelavo doktorskega dela uporabite spodnjo predlogo ali v Wordu ali LaTeXu

Predloga doktorskih del na FS_19.09.2016.doc  - Word

Predloga doktorskega dela - LaTeX    

IZJAVA O ODDAJI DOKTORSKE DISERTACIJE - predloži le študent kateremu je bila tema na UL potrjena od oktobra 2017

 

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Hkrati z oddajo doktorskega dela v ŠR za javni ogled, mora kandidat isto verzijo oddati tudi v elektronski obliki pisnega doktorskega dela v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin*. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni.

Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija

ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira.

* - Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija (127. člen Statuta UL) ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvede preverjanje podobnosti vsebine.

 

Navodila za zagovor doktorske disertacije

Kandidat pripravi javni zagovor z uporabo avdio – vizualne tehnike na enotni, s strani FS določeni, predlogi. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranja del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani. Na zagovoru doktorskega dela mora kandidat predstaviti svoje delo v času od 25 do 30 min. 

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Navodila za zagovor

Navodila članom komisije in kandidatu za zagovore oz predstavitve del - na daljavo

 

Dodatna navodila in obrazci k zagovoru doktorske disertacije

Kandidat mora na dan zagovora doktorske disertacije dostaviti tudi izpolnjene spodnje dokumente:

Vsaj osem (8) dni pred zagovorom doktorske disertacije mora kandidat iz doktorske disertacije poslati v Wordovem dokumentu po e-pošti v študentski referat:

  • življenjepis