Raziskovalci

A

soba VP-19,
tel.: 243

soba 81 B,
tel.: 130

B

soba DS, P-5,
tel.: 228

soba N-17-02,
tel.: 719

soba 406,
tel.: 406

soba N-8,
tel.: 427

soba N-5,
tel.: 423

soba 513,
tel.: 513

soba N-17-04 L,
tel.: 796

soba DS-P5,
tel.: 228

soba IV/1,
tel.: 517

soba 609,
tel.: 609

C

soba 81 B,
tel.: 700

soba 310,
tel.: 310

Č

soba VP - 19,
tel.: 132

soba N-17-03,
tel.: 129

soba 415,
tel.: 415

D

soba SI 67,
tel.: 715

soba I - 5,
tel.: 153

soba N 5 ,
tel.: 718

soba Tržaška 2, Ljubljana,
tel.: 453

F

soba DS-P5,
tel.: 228

G

soba TINT,
tel.: 464

soba 314,
tel.: 314

soba IV/5,
tel.: 176

soba N-5,
tel.: 410

soba I-6,
tel.: 151

soba CEM, Pot za Brdom 104, 10,
tel.: 01 620 7 107

soba N-17-04 L,
tel.: 118

H

soba I-5,
tel.: 153

soba 415,
tel.: 415

I

soba N-20,
tel.: 442

soba IV/1,
tel.: 517

J

soba TINT,
tel.: 467

soba S-I-59,
tel.: 219

K

soba N-17-04 L,
tel.: 118

soba DL-2,
tel.: 711

soba N 7,
tel.: 425

soba N-20,
tel.: 442

soba N7,
tel.: 425

soba TINT,
tel.: 460

soba I-6,
tel.: 162

soba 208,
tel.: 205

soba 404,
tel.: 404

soba 211,
tel.: 211

soba I/6,
tel.: 151

soba P4, III/5,
tel.: 186, 741

soba N-7,
tel.: 425

soba 512,
tel.: 512

soba 408,
tel.: 312

soba 304,
tel.: 304

L

soba N-17-04 D,
tel.: 435

soba N-1,
tel.: 419

soba VP - 19,
tel.: 128

soba 612/CEM,
tel.: 612, 6207 100

soba I/6,
tel.: 151

M

soba 60 A,
tel.: 458

soba N-8,
tel.: 439

soba TINT,
tel.: 464

soba TINT,
tel.: 465

soba 404,
tel.: 404

soba 311,
tel.: 311

soba CEM,
tel.: 01 620 7 107

soba 604,
tel.: 603

soba 616,
tel.: 174

soba N-26,
tel.: 426

N

soba TINT,
tel.: 464

O

soba P-6,
tel.: 229

soba S-I-59,
tel.: 219

soba VP-19,
tel.: 244

soba 312,
tel.: 312

P

soba Tržaška 2, Ljubljana,
tel.: 158

soba IV/5,
tel.: 201

soba I/6,
tel.: 262

soba VP-19,
tel.: 132

soba Tržaška 2, Ljubljana,
tel.: 154

soba 614,
tel.: 614

soba 316,
tel.: 218

soba 605,
tel.: 605

soba 416,
tel.: 416

soba II/6,
tel.: 446

R

soba 410,
tel.: 445

soba 512,
tel.: 728

soba S-II-82,
tel.: 733

soba I-5,
tel.: 150, 419

soba S-I-56,
tel.: 760

soba Jamova c. 12, N2,
tel.: 188

soba 310,
tel.: 310, 701

soba 212,
tel.: 212

soba S-II/82A,
tel.: 732

soba N-21,
tel.: 440

S

soba CEM, Pot za Brdom 104,
tel.: 01 620 7 107

soba N 4,
tel.: 790, 458

soba 305,
tel.: 305

soba 212, DL-1,
tel.: 212, 769

soba 306,
tel.: 306

Š

soba N 14,
tel.: 432

T

soba 512,
tel.: 728

soba 316,
tel.: 316

soba N-17-05,
tel.: 124

soba P2,
tel.: 182

soba 81 B,
tel.: 167

U

soba N-17-03,
tel.: 428

V

soba N-17-04 L,
tel.: 740

soba 607,
tel.: 776

soba 404,
tel.: 404

soba K 20,
tel.: 701

soba 512,
tel.: 728

Z

soba I-5,
tel.: 153

soba 311,
tel.: 795

soba Tržaška 2, Ljubljana,
tel.: 158

soba N-17-02,
tel.: 775

soba DS - P7 ,
tel.: 230

soba S-I-57,
tel.: 797

soba Tržaška 2, Ljubljana,
tel.: 154

Ž

soba N2, III/5,
tel.: 188, 741

soba TINT,
tel.: 460

soba S-66,
tel.: 749