Raziskovalci

A

soba VP-9,
tel.: 243

soba 81 B,
tel.: 130

soba CEM,
tel.: 01 6207 107

B

soba DS, P-5,
tel.: 228

soba 406,
tel.: 406

soba 410,
tel.: 445

soba N-5,
tel.: 423

soba IV/1,
tel.: 517

soba N-16,
tel.: 796

soba DS-P5,
tel.: 228

soba IV/1,
tel.: 517

C

soba 81 B,
tel.: 700

soba 310,
tel.: 310

Č

soba VP - 9,
tel.: 132

soba N-17,
tel.: 129

D

soba I - 5,
tel.: 153

soba DS-N3,
tel.: 236

soba N 4,
tel.: 453

F

soba 209,
tel.: 209

soba DS-P5,
tel.: 228

G

soba 60 A,
tel.: 458

soba 314,
tel.: 314

soba IV/5,
tel.: 176

soba N-5,
tel.: 410

soba I-6,
tel.: 151

soba 415,
tel.: 416

H

soba I-5,
tel.: 153

soba 404,
tel.: 404

soba 211,
tel.: 211

I

soba N-20,
tel.: 442

soba IV/1,
tel.: 517

J

soba TINT,
tel.: 467

soba S-I-59,
tel.: 219

K

soba N 7,
tel.: 425

soba 212,
tel.: 212

soba N7,
tel.: 425

soba IV/5,
tel.: 202

soba TINT,
tel.: 460

soba I-6,
tel.: 162

soba S-I-57,
tel.: 797, 761

soba 208,
tel.: 205

soba I/6,
tel.: 330

soba 702,
tel.: 653

soba 404,
tel.: 404

soba K-9,
tel.: 102

soba 211,
tel.: 211

soba P4, Jamova 12,
tel.: 186

soba 512,
tel.: 512

soba N-7,
tel.: 425

soba 512,
tel.: 512

soba II/6,
tel.: 446

soba I-5,
tel.: 153

soba 304,
tel.: 304

L

soba 207,
tel.: 208

soba N-1,
tel.: 419

soba VP - 9,
tel.: 128

soba I/6,
tel.: 151

M

soba 60 A,
tel.: 458

soba S-66,
tel.: 749

soba 404,
tel.: 404

soba 311,
tel.: 311

soba II/6,
tel.: 446

soba CEM,
tel.: 01 620 7 107

soba 604,
tel.: 603

soba 309,
tel.: 309

soba 616,
tel.: 174

N

soba N-7,
tel.: 425

soba 413,
tel.: 413

O

soba P-6,
tel.: 229

soba S-I-59,
tel.: 219

soba VP-P,
tel.: 244

P

soba S II 81 A,
tel.: 158

soba I/6,
tel.: 262

soba N-16,
tel.: 796

soba VP-9,
tel.: 132

soba S II 81 A,
tel.: 154

soba 207,
tel.: 205

soba TINT,
tel.: 467

soba 81 B,
tel.: 130

soba 605,
tel.: 605

soba 415,
tel.: 416

soba 616,
tel.: 157

soba S-I-56,
tel.: 760

R

soba 512,
tel.: 728

soba I-5,
tel.: 150, 419

soba S-I-56,
tel.: 760

soba N-17,
tel.: 775

soba Jamova c. 12, N2,
tel.: 188

soba 310,
tel.: 310, 701

soba N-21,
tel.: 440

S

soba N 4,
tel.: 790, 458

soba 305,
tel.: 305

soba 209,
tel.: 209

soba TINT ,
tel.: 240

soba DS - P4,
tel.: 227

soba 312,
tel.: 312

Š

soba TINT,
tel.: 241

T

soba 512,
tel.: 728

soba 316,
tel.: 316

soba III/6,
tel.: 124

soba 81 B,
tel.: 167

V

soba N-18,
tel.: 422

soba 607,
tel.: 776

soba 404,
tel.: 404

soba K 20,
tel.: 701

soba N-17,
tel.: 433

soba II/6,
tel.: 418

Z

soba I-5,
tel.: 153

soba 312,
tel.: 312

soba 311,
tel.: 795

soba S II 81 A,
tel.: 158

soba DS - P7 ,
tel.: 230

soba S-I-57,
tel.: 797

soba S II 81 A,
tel.: 154

Ž

soba S-I-57,
tel.: 797

soba DS-N3,
tel.: 231

soba TINT,
tel.: 460